Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea postului de CONTABIL

S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea postului de CONTABIL
Comentează 0

SC. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea postului de CONTABIL la Biroului financiar-contabil, pe perioadă nedeterminată.

Condiții de participare:

- Studii medii /superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de bacalaureat/licență în domeniul contabilitate/economice;

 - Vechime în specialitatea postului;

 - Cunoștințe de operare  cu softuri specializate de contabilitate, cunoștințe operare Pc, Microsoft Office ( Word, Excell);

- Abilități de comunicare, conștiinciozitate și capacitate de sinteză;

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului societății organizatoare;
  • copia actului de identitate;
  • curriculum vitae;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitat de către societate;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familie  al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • cazier judiciar ;
  • carnet de muncă sau după, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor, în copie;

Concursul se va desfășura la  sediul societății RECONS S.A. Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, după cum urmează:

- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de:  11.07.2022

- proba scrisă și practică pe calculator: în data de:   12.07.2022 ora   9,00

-  interviul în data de : 12.07.2022 ora 12,00

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 08.07.2022, ora 13,00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN,

Relații suplimentare se pot obține pe E-mail resurseumane@reconsarad.ro sau la telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00, la Biroul resurse umane.

Director general,                                                        Director economic,   

ing. Mehelean Gheorghe  Nicolae                                       ec. Ardelean Cornelia