Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

DDAC organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante

 DDAC organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante
Comentează 1

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 12.07.2016 ora 10, proba scrisă şi în data de 14.07.2016 ora 10, interviul,  după cum urmează:

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

 

Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 

   Complex  Curcubeu” 

 

 1. post asistent social practicant -– pe durată nedeterminată

                                                               - nivelul studiilor –superioare absolvite cu diplomă de   licenţă specialitatea asistenţă socială

                                                                 - vechime în muncă minim 2 ani

 

 1. posturi referent I-– pe durată nedeterminată

                                    -  nivelul studiilor-medii

                                          - vechime în muncă minim 5 ani

 

 

 

 

 

Biroul Financiar

 

1 post de inspector de specialitate debutant-– pe durată nedeterminată

                                                                         - nivelul studiilor –superioare absolvite cu diplomă de   licenţă

                                                                           - fară vechime în muncă

 

Centru dereabilitare socio-profesională „Creativ”

 

1 post psiholog specialist-– pe durată nedeterminată

                                         - nivelul studiilor –superioare absolvite cu diplomă de   licenţă specialitatea psihologie

                                            - vechime în muncă 9 ani

 

Compartiment Activităţi protejate „Clăbucet”

 

1 post muncitor necalificat 4 ore/zi-– pe durată nedeterminată

                                    -  nivelul studiilor-generale

                                    -  fară vechime în muncă

                                          -  deţinător al unui certificat de încadrare grad handicap

Concursul  va consta dintr-o probă scrisă şi interviu pentru candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică şi interviu pentru postul de muncitor necalificat dela Compartimentul Activităţi protejate „Clăbucet”.

 

Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante  respectiv, până la data de  04.07.2016, între orele 9,00-12,00.

 

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

 

    Datele de contact  se obţin de la:

- Monitorul Oficial al României Partea III-a în data de 17.06.2016.

-  pe portal posturi @ gov.ro

- comunicat de presa

- site instituţie ddacarad.ro

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei - Compartimentul Resurse umane, telefon   0257/220212.

     DIRECTOR GENERAL

       OANA  PÂRVULESCU

 

BIBLIOGRAFIE

 Asistent social practicant

1.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile  publice;

3. Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale

4..Legea nr.487/2002, republicată, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.

5. Legea nr. 217/2003 republicată pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

6. Legea 53/2003 republicată – Codul Muncii.

7. Legea nr..272/2004 republicată şi actualizată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

\Şef  serviciu

Mocuţa  Sorin

 

 

                                          BIBLIOGRAFIE

Pemtru concursul de recrutare în vederea ocupării postului vacant inspector de specialitate debutant - personal contractual

 1. Legea 477/2004, privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice;
 2. Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;
 3. Legea 53/2003 -privind Codul muncii actualizată  cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr 82/1991 – Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 2.861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 7. Ordinul nr.1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 98/2016- privind achiziţiile publice.

Şef birou

Damian Dorina

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul  de recrutare psiholog specialist

 

 

 

1.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr.447/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual, republicată;

3.Legea nr.292/2006 privind sistemul naţional de asistenţă naţională;

         4. Legii nr.213/2004 –privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.

5.Legea nr.487/2002 privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice;

        6. Horărârea nr.788/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.  213/2004 –privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România                                         

7.Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, repubicată;

Şef birou

CSOMS KLARA

 

BIBLIOGRAFIE

 

Referent I

 

 

 1. Legea 477/2004, privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice, Cap II- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
 2. Legea 53/2003,privind Codul muncii  cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată şi republicată;
 4.  Legea 215/2001, actualizata a administraţiei publice locale republicată    cu modificările şi completările ulterioare;

      5. Legea 217/2003 republicată pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

Sef serviciu

Mocuţa  Sorin  Mircea

 

 

 

 

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite