Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

O nouă zonă rezidențială în municipiu; vezi unde va fi amplasată

Primăria Municipiului Arad anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ, începând de joi, 21  septembrie 2023: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent:  „Zonă rezidențială formată din case de locuit",  Municipiul Arad, str. Toth Arpad, nr. 18, 20, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 316318 – Arad, C.F. nr. 322418 - Arad – iniţiativa primarului.

O nouă zonă rezidențială în municipiu; vezi unde va fi amplasată
Comentează 0

„Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentulului Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Zonă rezidențială formată din case de locuit”, Municipiul Arad, intravilan, str. Toth Arpad, nr. 18, 20, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 316318 – Arad, C.F. nr. 322418 – Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale: Beneficiari: Bocșa Adelaide-Loredana şi Bocșa Eduard Andreeas. Elaborator: proiectant general S.C. Stacons S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Crainic Dorin, pr. nr. 63/2021.

Parcelele propuse pentru refuncționalizare sunt identificate prin C.F. nr. 316318 – Arad, C.F. nr. 322418 – Arad şi constituie proprietatea privată a persoanelor fizice Bocșa Adelaide-Loredana și Bocșa Eduard Andreeas, măsoară o suprafață totală de 1.494,00 mp. Se aprobă următoarele condiții de construire: Utilizări principale permise: Locuire unifamilială în regim cuplat.

Funcțiuni complementare: Acces stradal; Modernizare drumuri existente; Parcări; Platforme betonate; Garaj, carport; Anexe; Spații plantate; Amenajări tehnico-edilitare. Utilizări interzise: Dotări industriale; Piața agroalimentară; Unități de producție industrială; Crematorii; Cabinete medicale care au săli de tratament și operații, fac excepție de la aceasta doar cabinetele medicale individuale, stomatologice și de tehnică dentară; Alte funcțiuni decât cele propuse prin prezentul R.L.U. Utilizări complementare interzise:  Nu este cazul. Utilizări permise cu condiții: Nu este cazul. Interdicții temporare de construire:

Nu este cazul. Interdicții definitive (permanente) de construire: Nu este cazul. Indicatori urbanistici maximi propuşi: P.O.T. maxim: 40,00%; C.U.T. maxim: 0,80. Regimul de înălțime maxim propus este P+1E, cu înălțimea maximă de 9,00 m (117,65 NMN). Înălțimea maximă aprobată respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile Române nr. 30869/31.03.2023. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc. Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite de autorităţile competente în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului şi în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de reţea. Autorizaţiile de construire pentru imobil şi acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru instalaţiile de racordare la utilităţi se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizaţii al/a administratorului drumului pentru realizarea instalaţiei de racordare la una din utilităţi nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizaţii de construire pentru imobil şi alte utilităţi.

Investitorul are obligația efectuării recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară autorizată în condițiile legii, conform art. 22, lit. f) din Legea nr. 10/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidenţial predă autorităţii administraţiei publice locale, cu titlu gratuit, reţelele comune şi terenul aferent până la branşamentele imobilelor din ansamblul rezidenţial, în vederea preluării în administrare şi exploatare a acestor reţele de către furnizorul care asigură aceste servicii în unitatea administrativ-teritorială.

Pe cheltuiala investitorilor se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone rezidențiale, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, transmit reprezentanții Primăriei.

 

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, accesând acest link la sediul instituţiei, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 13:30. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu Publicul al instituţiei.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 02 10 2023 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la acest link, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, aici.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 02 10 2023.

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite