Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante la creşele din cadrul Serviciului Protecţia copilului

 Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante la creşele din cadrul Serviciului Protecţia copilului
Comentează 0

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante la creşele din cadrul Serviciului Protecţia copilului şi familiei, în regim contractual în data de 04.04.2016  ora  10, proba scrisă şi în data de 07.04.2016 ora  10, interviul,  după cum urmează:

5 posturi  de asistent medical

6 posturi de infirmieră

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt prevăzute de art. 3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
  • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

   Creşa 1

1 post asistent medical   - pe durată nedeterminată

                                         - nivelul studiilor –studii medii atestate prin titluri oficiale de calificare de asistent medical, conf. OUG 144/2008

                                       - fără vechime în muncă

                                         - certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

1 post infirmiera – pe durată nedeterminată

                              - nivelul studiilor – studii generale

                              - vechime în muncă: 2 ani 

 Creşa 10

2 posturi asistent medical - pe durată nedeterminată

                                         - nivelul studiilor –studii medii atestate prin titluri oficiale de calificare de asistent medical, conf. OUG 144/2008

                                       - fără vechime în muncă

                                         - certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

  Creşa 14

1 post asistent medical   - pe durată nedeterminată

                                         - nivelul studiilor –studii medii atestate prin titluri oficiale de calificare de asistent medical, conf. OUG 144/2008

                                       - fără vechime în muncă

                                         - certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

3 posturi infirmiera – pe durată nedeterminată

                                   - nivelul studiilor – studii generale

                                   - vechime în muncă: 2 ani

   Creşa 16

1 post asistent medical  - pe durată nedeterminată

                                         - nivelul studiilor –studii medii atestate prin titluri oficiale de calificare de asistent medical, conf. OUG 144/2008

                                       - fără vechime în muncă

                                         - certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

1 post infirmiera – pe durată nedeterminată

                              - nivelul studiilor – studii generale

                              - vechime în muncă: 2 ani

   Creşa 19

1 post infirmiera – pe durată nedeterminată

                              - nivelul studiilor – studii generale

                              - vechime în muncă: 2 ani

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei.  Data limită până la care se pot depune  actele pentru dosarul de concurs este  22.03.2016 ora 12,00.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Candidaţii care participă la concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical vor depune la dosar o copie a  certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat pe anul 2016.

. Concursul a fost publicat şi în:

- Monitorul Oficial al României Partea III-a

-  pe portal posturi @ gov.ro

- comunicat de presa

- site instituţie: ddacarad.ro

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei(Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, telefon   0257/220212.

 

  DIRECTOR  GENERAL

 OANA  PÂRVULESCU

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide