Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

DDAC organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante

DDAC organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante
Comentează 1

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 16.12.2015 ora 10, proba scrisă şi în data de 18.12.2015 ora 10, interviul,  după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
  • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Birou Integrare socială pentru copii şi tineri 

1 post asistent social practicant -– pe durată nedeterminată

                                                               -nivelul studiilor –superioare absolvite cu diplomă de   licenţă specialitatea asistenţă socială

                                                                 - vechime în muncă minim 1 an

 Compartiment Activităţi protejate „Clăbucet”

    1 post muncitor calificat  I – pe durată nedeterminată

                                                 nivelul studiilor –generale

                                                 vechime în activitate -minim 2 ani.

Complex “Curcubeu”

 1 post îngrijitor - pe durată nedeterminată

                          - nivelul studiilor –generale

                          - vechime în activitate -minim 2 ani.

Creşa nr.14

  2 posturi  infirmieră– pe durată nedeterminată

                                    nivelul studiilor – studii generale

                                     vechime în muncă -2 ani

Serviciul Protecţie persoane adulte

  1. post inspector de specialitate debutant -  pe durată nedeterminată

                                                           -nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licenţă

                                                         - fără vechime în muncă

Serviciul Protecţie persoane cu dizabilităţi

Compartiment Asistenţă la domiciliu

 2 posturi muncitor calificat  I – pe durată nedeterminată

                                                  -nivelul studiilor –generale

                                                  - vechime în activitatea -minim 2 ani.

                                                   -obiectul activităţii-îngrijire persoane la domiciliu             

                         Concursul  va consta dintr-o probă scrisă şi interviu pentru candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante  respectiv, până la data de  09.12.2015, între orele 9,00-12,00.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

  Datele de contact  se obţin de la:

- Monitorul Oficial al României Partea III-a în data de 24.11.2015.

-  pe portal posturi @ gov.ro

- comunicat de presa

- site instituţie ddacarad.ro

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei - Compartimentul Resurse umane, telefon   0257/220212.

 DIRECTOR GENERAL

    OANA  PÂRVULESCU

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite