Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Comentează 0

ORDONANȚA MILITARĂ
nr. 9 din 16.04.2020


privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19


Având în vedere dispozițiile art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.453/2004, cu modificările și completările
ulterioare, ale art.2 și art.3 alin.(3) din Decretul Președintelui României nr.240/2020
privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020,

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații
Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 20 din 16.04.2020,

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor pct. 3 și 4 din anexa nr.2 la Decretul
Președintelui României nr.240/2020,

În temeiul art.20 lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu
modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art. 1. – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia,
Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al
Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România,
pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data
de 18 aprilie 2020.

(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară
către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile,
începând cu data de 19 aprilie 2020.

Pagina 2 din 4

(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din
aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă
de 14 zile, începând cu data de 21 aprilie 2020.

(4) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (3) nu se aplică zborurilor efectuate cu
aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care
asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice
necomerciale.


Art. 2. – (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de

carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Bulgaria, nu
prezintă simptome asociate COVID-19.

(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că
locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat
româno-bulgare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis
traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.

(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prin care se permite
intrarea în România în condițiile alin. (1) sunt următoarele: Giurgiu-Ruse și Calafat-
Vidin.

(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prevăzute la alin.
(3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje
agricole.

(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză
intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu
carantinarea lor.

(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. 3. – (1) La efectuarea schimbului de echipaj, la bordul navelor de navigație

interioară care arborează pavilion român și la bordul navelor maritime indiferent de
pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile românești, personalul navigant
trebuie să prezinte autorităților competente „certificatul pentru lucrătorii din
transportul internațional”
stabilit de către Comisia Europeană în anexa nr.3 la
Comunicarea privind implementarea Culoarelor Libere (Green Lanes) în cadrul
Liniilor directoare referitoare la măsurile de management al frontierelor pentru
protecția sănătății și asigurarea disponibilității bunurilor și serviciilor esențiale
-
C(2020) 1897 din 23.03.2020.

(2) Personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație
interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă
simptome asociate COVID-19, nu se supune măsurilor de carantinare în spații special
amenajate sau la bordul navei ori măsurilor de izolare la domiciliu, cu condiția
asigurării de către angajatori a certificatului prevăzut la alin.(1) și a echipamentelor
individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la
locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri.

(3) La efectuarea schimbului de echipaj la bordul navelor maritime, indiferent
de pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile românești, personalul navigant
trebuie să fie în prealabil testat pentru COVID-19, indiferent de zona din care acesta

Pagina 3 din 4

provine, de personalul direcției de sănătate publică ce își desfășoară activitatea în
portul respectiv.

(4) Personalul navigant maritim, prevăzut la alin.(3), care nu prezintă simptome
asociate COVID-19, va fi transportat dinspre/spre punctele de trecere a frontierei,
indiferent de mijlocul de transport utilizat, pe ruta cea mai scurtă și fără întreruperi.
Personalul navigant maritim și cel care îi asigură transportul trebuie să folosească
echipamente individuale de protecție împotriva COVID-19.

(5) În vederea efectuării schimbului de echipaj, agentul navei maritime sau
angajatorul personalului navigant maritim, după caz, are obligația să asigure
personalului navigant, următoarele:

a) testarea pentru COVID-19;
b) echipamentul individual de protecție împotriva COVID-19, pe timpul

transportului prevăzut la alin.(4);
c) certificatul prevăzut la alin.(1).
(6) Personalul navigant român, maritim și fluvial, care se repatriază și care la

intrarea în țară nu prezintă simptome asociate COVID-19, se supune măsurilor de
izolare la domiciliu, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului prevăzut
la alin.(1) și a unei declarații pe propria răspundere, al cărui model este stabilit de
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, privind utilizarea
continuă a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19 pentru
deplasarea de la navă la locația unde poate fi contactat în următoarele 14 zile.

(7) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. 4. – Prevederile alineatului (2) al articolului 7 și ale articolului 9 din

Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, își
încetează aplicabilitatea.


Art. 5. – Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.8/2020 privind

măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020 se modifică și va avea următorul
cuprins:

(1) Pe perioada stării de urgență piețele agroalimentare rămân deschise, cu
obligația administratorilor de a organiza activitățile în baza actelor normative
incidente, prin adoptarea de măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19,
care să se refere cel puțin la purtarea de mănuși și măști, precum și la păstrarea
distanței sociale, atât la intrarea în piață, cât și în interiorul acesteia.”


Art. 6. – Prevederile alineatului (2) al articolului 3, articolelor 7 și 8, literei d)

a alineatului (1) al articolului 21, precum și anexa nr.2 la Ordonanța militară nr.8/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020, își încetează aplicabilitatea.

Pagina 4 din 4

Art. 7. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei
ordonanțe militare:

a) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru măsurile prevăzute la art.1;

b) Poliția de Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsura
prevăzută la art.2;

c) Autoritatea Navală Română şi direcțiile de sănătate publică, pentru măsurile
prevăzută la art.3;

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1 – 3 atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările
ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 8. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,

prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre
conținutul prezentei ordonanțe militare.


Ministrul Afacerilor Interne

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite