Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Hotărârea de carantinare a orașului Nădlac și măsurile adoptate

Hotărârea de carantinare a orașului Nădlac și măsurile adoptate
Comentează 0

HOTĂRÂREA nr. 22 din 15.02.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 15.02.2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică din Orașul Nădlac, judeţul Arad, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 4,83 la 1.000 de locuitori în Orașul Nădlac, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad nr. 21 din 13.02.2021, adoptată pe baza evaluării privind instituirea carantinei zonale a Orașului Nădlac nr. 1968 din 12.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Județului Arad,  Avizul de carantinare zonală emis de Institutul Național de Sănătate Publică cu nr. 469/INSP-CNSCBT din 12.02.2021 pentru Orașul Nădlac și de Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6426/13.02.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Nădlac, județul Arad, în temeiul prevederilor art. 3 lit. b) art. 6 lit. b) art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,  republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a), b), c), d), şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și ale art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite de H.G. nr. 1491/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,

Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă Arad, în urma şedinţei extraordinare a desfăşurată în data de 15 februarie 2021, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 (1) În vederea aplicării Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6426/13.02.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Nădlac, județul Arad, începând cu data de 14.02.2021, ora 22, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, măsura de carantină zonală în Orașul Nădlac, județul Arad.

          (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de următoarele coordonate geografice:

Orașul Nădlac:

Latitudine 46°11'31.3"N    Longitudine 20°44'03.7"E

Latitudine 46°11'32.3"N    Longitudine 20°47'56.9"E

Latitudine 46°08'43.6"N    Longitudine 20°47'02.1"E

Latitudine 46°09'09.8"N     Longitudine 20°43'19.3"E

Art. 2 Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată, prevăzută la art. 1 alin. (2), prin alte zone și căi de acces în afara celor deschise circulației publice de pe drumurile de interes național, județean sau local.

Art. 3 Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexa nr.2), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberată de angajator (Anexa nr.1).

Art. 4  Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată, menționată la art. 1 alin. (2):

1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona carantinată menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date întocmite în acest scop;

2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexa nr.2), legitimației de serviciu sau adeverinței eliberată de angajator (Anexa nr.1), după caz;

3. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și retur;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

j) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

l) pentru achiziția de piese de schimb, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;

m)deplasarea pentru participarea la activități religioase;

n) deplasarea către instituțiile publice și financiare;

o) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

q) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.

4. În intervalul orar 22.00-6.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c) și d).

5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

g) urgențe medicale;

h) pentru achiziția de piese de schimb, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil (Anexa nr.2); 

8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute la art.4 pct.3 și pct.5, data completării și semnătura;

9. În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

10. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona carantinată cu respectarea regulilor de protecție sanitară, de minim 4 mp/persoană, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

11. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane;

12. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 8 persoane în interiorul clădirilor, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

13. Se permite activitatea piețelor agroalimentare organizate în zone publice închise și/sau deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară;

14. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise, aglomerate sau neaglomerate;

15. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată menționată la art. 1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Arad, al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, al poliției locale sau al altor functionari/lucrători anume desemnați prin dispoziția primarului Orașului Nădlac.  

Art. 5  În zona prevăzută la art.1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

 1. Se permite tranzitarea localității carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate;
 2. Prin grija autorităților administrației publice locale și ale Inspectoratului de Poliție Județean Arad se vor stabili căile de circulație care tranzitează orașul Nădlac și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri.

Art. 6  În zona carantinată, prevăzută la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele:

1. activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și a elevilor în unitățile/instituțiile de învățământ publice și private;

2. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.), în spații închise și deschise;

3. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

6. desfășurarea adunărilor publice, organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

7. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;

8. activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;

9. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

 1. activitatea târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, atât în spații închise, cât și în spații deschise.
 2. 7  (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 6.00-20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburanți, care pot avea inclusiv program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maxim 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică și de igienă sanitară;

(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare fizică și de igienă sanitară;

(4) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și restricțiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

 1. 8  Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport, astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor intere și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32-37 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9  Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.

Art. 10 Implicarea medicilor de familie de pe raza orașului Nădlac în monitorizarea, din punct de vedere medical, a persoanelor izolate la domiciliu și acordarea asistenței medicale pentru cetățenii din zona carantinată (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.).

Art. 11  Asigurarea continuității actului medical, prin medicii de familie din orașul Nădlac și întocmirea listelor cu diferitele categorii de persoane cu risc medical cum sunt: bolnavi cronici, femei gravide, persoane dializate, pacienți oncologici etc.; un exemplar al listei va fi pus la dispoziția structurilor de ordine publică aflate în dispozitiv, prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Arad.

 1. 12  Asigurarea de către autoritățile publice locale a colectării deșeurilor și funcționării continue a serviciilor de utilități publice.
 2. 13  Asigurarea de către autoritățile publice locale a continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței.

Art. 14  Asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al cetățenilor, prin unitățile farmaceutice existente pe raza orașului Nădlac.

Art. 15  Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală, ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent.

Art. 16  Dezinfectarea spațiilor identificate și comunicate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad.

 1.     17 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș" al județului Arad asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din unitatea administrativ-teritorială carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei, adoptate prin prezenta hotărâre.
 2. 18  (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre, precum și în Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență                                         nr. 6426/13.02.2021 atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală în conformitate cu prevederile art.64 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus persoanele prevăzute la art.67 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, cu modificările și completările ulterioare.

 1.     19 Pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei pot fi stabilite și alte măsuri, prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Arad.
 2.    20 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș" al Județului Arad va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, autorităților publice locale ale orașului Nădlac și celorlalte instituții cu responsabilități în domeniu.

Art.21 Prevederile prezentei hotărâri au aplicabilitate din data de 14.02.2021 ora 22.00, pentru o perioadă de 14 zile, respectiv până la data de 28.02.2021, ora 22.00

 1. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituției                           Prefectului - Județul Arad.

 

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

Gheorghe STOIAN

 

Urmează cele trei tipuri de (orientative) de declarații, anexe la Hotărârea 22:

 

Anexa 1 la Hotărârea nr.22/2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad      

 

ADEVERINȚĂ DE LA  ANGAJATOR

=localitate carantinată=

 

 

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna……………………………..

născut/ă la data………………. în localitatea……………………………………., cu locuința declarată la adresa…………………………………….. este angajat al………………………………, și își desfășoară activitatea profesională la adresa/adresele………………………………………………………….…………………………………………..

În desfășurarea atribuțiilor de serviciu, angajatul efectuează în mod uzual deplasări motivate în următoarele zone……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului și ștampila angajatorului

 

 

Perioada de valabilitate

 

Data întocmirii adeverinței

 

*Adeverința poate fi stocată pe dispozitive electronice și prezentată astfel autorităților, cu condiția ca documentul sa fie semnat olograf.

 

Anexa 2 la Hotărârea nr. 22/2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad                                                                                                                                                           

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

- pentru localitate carantinată -

Subsemnata/subsemnatul ____________________________________________________________

Născută/născut la data _______________________________________________________________

Având domiciliul: ____________________________________________________________________

Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că mă deplasez în localitatea ______________________________, pe itinerariul de deplasare _______________________________________________________________

__________________________ pentru următoarele motive:

 

o deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

o deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

o deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; urgențe medicale;

o deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

o deplasarea în scopul donării de sânge / plasmă, la centrele de transfuzie sanguină sau pentru efectuarea vaccinului împotriva SARS-CoV-2;

o deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

o deplasarea pentru participarea la activități religioase;

o deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

o deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

o îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

o participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;

o pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

o deplasare pentru obținerea unor drepturi care potrivit legii nu pot fi amânate;

o alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

o deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente, conform prevederilor Hotărârilor CJSU, după caz:

 

 

Data: _______________                                                                   Semnătura: _________________

*Declarația pe propria răspundere trebuie semnată olograf și poate fi scrisă și de mână, cu condiția să fie preluate datele de mai sus.

**Declarația pe propria răspundere poate fi stocată pe dispozitive electronice și prezentată astfel autorităților, cu condiția ca documentul sa fie semnat olograf.

 

Anexa 3 la Hotărârea nr.22/2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad      

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

=tranzitarea unei localități carantinată=

 

 

Subsemnatul/a……………………………………, născut la data………………….., în localitatea……………………………………,

cu locuința declarată la adresa…………………………………………………………………………………………

tranzitez localitatea/localitățile………………………..

pentru care a fost instituită măsura carantinei zonale, cunoscând faptul ca am obligația de a tranzita fără a staționa în zona de carantină și de a respecta traseul indicat de autorități.

Menționez ca destinația finală a călătoriei mele este localitatea………………………..

 

 

 

Data.                                      Semnătura

 

 

 

*Declarația pe propria răspundere trebuie semnată olograf și poate fi scrisă și de mână, cu condiția să fie preluate datele de mai sus.

**Declarația pe propria răspundere poate fi stocată pe dispozitive electronice și prezentată astfel autorităților, cu condiția ca documentul sa fie semnat olograf.

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite