Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad organizează concurs ocupare posturi

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad organizează concurs ocupare posturi
Comentează 3

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 19.08.2015 ora 10, proba scrisă şi în data de 21.08.2015 ora 10, interviul,  după cum urmează:

 1 post inspector de specialitate debutant -- Complex Curcubeu

2 posturi  infirmieră - Creşa nr.14

1 post inspector de specialitate II - Serviciul Protecţie persoane adulte

1 post inspector de specialitate debutant - Serviciul Protecţie persoane adulte

1 post inspector de specialitate debutant-Adăpost noapte şi centru de zi

1 post inspector de specialitate debutant- Serviciul Protecţie persoane cu dizabilităţi

4 posturi muncitor calificat  I – Compartiment Asistenţă la domiciliu

 Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt prevăzute de art.3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

-          are cetăţenia română şi domiciliul în România;

-          cunoaşte limba română scris şi vorbit;

-          are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;

-          are capacitate deplină de exerciţiu;

-          are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţi sanitare abilitate;

-          îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-          nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  

 Cerinţe specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt:

 

    Compplex Curcubeu

1 post inspector de specialitate debutant

                                                 nivelul studiilor –superioare absolvite cu diplomă de licenţă

                                                 fără vechime în muncă

 

Creşa nr.14

  2 posturi  infirmieră– pe durată nedeterminată

                                    nivelul studiilor – studii generale

                                     vechime în muncă -2 ani

                              

Serviciul Protecţie persoane adulte

 

1 post inspector de specialitate II– pe durată nedeterminată

                                                       nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licenţă

                                                       vechime în muncă –minim 2 ani

 

 1 post inspector de specialitate debutant– pe durată nedeterminată

                                                            nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licenţă

                                                          fără vechime în muncă

 

 

Serviciul Protecţie persoane adulte

Adăpost de noapte şi centru de zi

 

 1 post inspector de specialitate debutant– pe durată nedeterminată

                                             nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licenţă

                                              fără vechime în muncă

 

Serviciul Protecţie persoane cu dizabilităţi

 

1 post inspector de specialitate debutant– pe durată nedeterminată

                                                            nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licenţă

                                                         fără vechime în muncă

  

 4 posturi muncitor calificat  I – pe durată nedeterminată

                                                      nivelul studiilor –generale

                                                      vechime în activitatea -minim 2 ani.

                                                      Obiectul activităţii-îngrijire persoane la domiciliu

 

 

 

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei,  data- limită până la care se pot depune  actele pentru dosarul de concurs este data de 11.08.2015 ora 12,00.

 

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

 Datele de contact  se obţin de la:

 - Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212.

- Monitorul Oficial al României Partea III-a în data de 29.07.2015.

-  pe portal posturi @ gov.ro

-  site instituţie ddacarad.ro

 DIRECTOR GENERAL

OANA  PÂRVULESCU

 

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite