Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

DDAC organizează concurs pentru posturi de execuţie vacante

DDAC organizează concurs pentru posturi de execuţie vacante
Comentează 0

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 16.03.2016 ora 10, proba scrisă , proba practică în datade 16.03.206 ora 13,00 şi în data de 18.03.2016 ora 10, interviul,  după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Compartiment Asistenţămedicală comunitară 

 

 1. posturi mediatori sanitari        -  pe durată determinată

                                                               - nivelul studiilor – generale

                                                                 - fara vechime în muncă

 Precizare: Activitatea mediatorilor sanitari  se va desfăşura în comunităţile de romi.   

Serviciul Protecţie persoane cu dizabilităţi

Compartiment Asistenţă la domiciliu

 2 posturi muncitor calificat  I – pe durată nedeterminată

                                                  -nivelul studiilor –generale

                                                  - vechime în activitatea -minim 2 ani.

                                                   -obiectul activităţii-îngrijire persoane la domiciliu

Concursul  va consta dintr-o probă scrisă şi interviu pentru candidaţii înscrişi la concurs pentru ocuparea posturile de mediator sanitar  şi probă practică şi interviu pentru candidaţii înscrişi la concurs pentru ocuparea posturile de muncitor calificat I. celor  care au fost declaraţi admişi la selectarea dosarelor..

  Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului. Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrire la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cererea de  înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului  de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă egectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de instituţia publică;
 • carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele  care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
 • cazierul  judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecente penale care

       să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;

 • adeverinţa medicală  care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Adeverinţă care să atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propie răspundere că nu are antecendente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului original, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile actelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

Concursul constă în:

-Selectarea dosarelor de înscriere se face în termen de maximun 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

- Proba scrisă în data de 16.03.2016, ora 10,00

- Interviul  se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii  probei scrise.

Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante  respectiv, până la data de  09.03.2016, între orele 9,00-12,00.

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei - Compartimentul Resurse umane, telefon   0257/220212.

Concursul a fost publicat şi în:

- Monitorul Oficial al României Partea III-a

-  pe portal posturi @ gov.ro

- comunicat de presa

- site instituţie ddacarad.ro

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Afişat pe panoul de la intrarea în sediul instituţiei azi  24.02.2016 .                                                

 DIRECTOR GENERAL

OANA PÂRVULESCU

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite