Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Stabilirea excepțiilor de la măsura carantinei ce se aplică persoanelor care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic precum și pentru suspendarea zborurilor către acestea

Stabilirea excepțiilor de la măsura carantinei ce se aplică persoanelor care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic precum și pentru suspendarea zborurilor către acestea
Comentează 0

HOTĂRÂRE nr. 48 din 08.10.2020 privind stabilirea excepțiilor de la măsura carantinei ce se aplică persoanelor care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic precum și pentru suspendarea

zborurilor către acestea

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și

Comunicațiilor,

 

Luând în considerare situația complexă generată de evoluția cazurilor noi de

îmbolnăvire în Europa și implicațiile majore determinate de intrarea pe teritoriul național

a unui număr mare de persoane din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat,

În contextul necesității de creare a condițiilor socio-economice necesare desfășurării

activităților economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat

la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 81 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al

Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 cu

modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 4 și art.11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată,

privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic

şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind

Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 și

art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi

componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică art. 3 din Hotărârea CNSU nr. 36 din 21.07.2020 privind

constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru

protecția populației și va avea următorul cuprins:

 

”(1) Sunt exceptate de la măsura instituită potrivit art. 2, următoarele categorii de

 

persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale

în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:

 
 

a) persoanele care vin în România din zonele/țările aflate pe lista întocmită

potrivit prevederilor art. 2, alin. (3) dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele

 

4 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe zone/țări pentru care nu este

instituită această măsură

b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă

autorizată mai mare de 2,4 tone;

c) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de

locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

d) conducătorii auto prevăzuți la lit. b) şi lit. c) care se deplasează în interesul

 

desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii

Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă

deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

e) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând

instituțiilor internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații

internaționale la care statul român este parte;

 

f) piloţii de aeronave şi personalul navigant;

g) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

 

h) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice

mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din

sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

i) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la

bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează,

dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă

autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor

internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C,

nr. 96 I din 24 martie 2020;

j) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie

interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de

către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a

echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la

navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

k) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia,

Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor

economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor

contractuale cu operatorii economici respectivi;

 

l) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări,

conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă

dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;

 

m) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanţe

sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc

raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;

n) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare,

punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile

medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi,

precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile

menţionate,

 

dacă

 

dovedesc

 

raporturile

 

contractuale/de

 

colaborare

 

cu

 

beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor

internaţionale;

 

o) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe

diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul

asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al

României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor

acestora;

p) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate

naţională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în

afara ţării;

q) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în

afara României, care au de susţinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor,

care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează

pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor,

precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

r) elevii/studenții care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din

afara tării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, precum și

însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

s) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții

sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive

internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști

acreditați la aceste competiții;

t) sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt

convocați la loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive

organizate în condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în

România de la competiții sportive internaționale, oficialii și arbitrii români care au fost

delegați la competițiile internaționale precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;

u) sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării

ca urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și

urmează a-și relua activitatea sportiva la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca

aceștia aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România

 

v) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în

domeniul asistenţei sociale în țările membre ale UE, dacă prezintă un test negativ pentru

SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național;

w)echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul

României în baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară,

dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea

intrării pe teritoriul național;

 

x) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de

la intrarea pe teritoriul tării.

 

(2) Excepția de la măsura instituită potrivit art. 2, se aplică și persoanelor care

sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul

național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru

SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.

(3) Persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat

prevăzute la alin. (1) și intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină

după a 10 zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar

rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.”

 

Art. 2 Se abrogă alin. 2 și 3 ale art. 1 din Hotărârea CNSU nr. 47 din 05.10.2020

privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura

carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri

în domeniul sănătății publice.

 

Art. 3 Se aprobă măsura suspendării zborurilor spre și dinspre România, efectuate

de operatorii economici din aviație, dinspre și spre statele prevăzute în lista țărilor/zonelor

cu risc epidemiologic ridicat, aprobată prin hotărârea CNSU nr. 47 din 05.10.2020 și

publicată pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, cu excepția celor spre și

dinspre statele membre ale Uniunii Europene, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei

de Nord, Emiratelor Arabe Unite și Qatar.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național

de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte

administrative ale conducătorilor acestora.

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

PRIM-MINISTRU

 

LUDOVIC ORBAN

 

 

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite