Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Lista țărilor cu risc epidemiologic

 Lista țărilor cu risc epidemiologic
Comentează 0

HOTĂRÂREA nr. 28 din 14.05.2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România. 

Având în vedere propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în data de 13.05.2021 la nivelul Președinției României, luând în considerare propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 - (1) Se aprobă lista și clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic în vederea stabilirii persoanelor asupra cărora se instituie măsura carantinei de 14 zile cu privire la cei care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.

 

 1. Criteriul pe baza căruia se stabilește încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori.

 

 1. Pe baza criteriului prevăzut la alin. (2), Institutul Național de Sănătate Publică, în temeiul indicatorilor publicați de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), actualizează săptămânal și propune Comitetului Național pentru Situații de Urgenţă aprobarea clasificării țărilor/teritoriilor pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanele care sosesc în România din acestea, conform art. 2.

 

 1. Clasificarea prevăzută la alin. (3) se  publicată pe site-ul www.insp.gov.ro.

 

Art.2 - (1) Clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii astfel:

 

 1. Zona Verde – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;

 

 1. Zona Galbenă – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori;

 

 1. Zona Roșie – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3 la 1.000  de locuitori.

 

 1. Încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roșie, precum și încadrarea din zona verde în zona galbenă, intră în vigoare în termen de 24 de ore de la data aprobării Listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

 

 1. Încadrarea din zona roșie în zona verde sau galbenă, precum și încadrarea din zona galbenă din zona verde, intră în vigoare la data aprobării Listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

 

Art.3 - În funcție de încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prevăzute la art. 2, la intrarea persoanelor pe teritoriul României se aplică următoarele măsuri:

 

 1. Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona prevăzută la art. 2 lit. a) nu se instituie măsura carantinei;

 

 1. Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zonele prevăzute la art. 2 lit. b) și c) se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile.

 

Art.4 - (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. b) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:

 

 1. persoanele care vin în România din țările/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe țări/teritorii fără risc epidemiologic;

 

 1. conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum și conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

 

 1. conducătorii auto prevăzuți la lit. b), care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

 

 1. membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparținând instituțiilor internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte;

 

 1. piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

 

 1. personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă, prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale”, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

 

 1. personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

 

 1. lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

 

 1. angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;

 

 1. reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;

 

 1. persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;

 

 • membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la Bucureşti și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic

 

şi Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;

 

 1. angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara ţării;

 

 • elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

 

 • membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;

 

 1. sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt convocați la loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive organizate în condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în România de la competiții sportive internaționale, oficialii și arbitrii români care au fost delegați la competițiile internaționale precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;

 

 1. sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării ca urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și urmează a-și relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca aceștia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;

 

 1. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în țările membre ale UE;

 

 1. echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

 

 1. persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;

 

 1. persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;

 

 1. angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat;

 

 1. persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

 

 1. persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze și pentru care au trecut cel puțin 10 zile până la intrarea în România.

 

Art.5 - (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. c) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:

 

 1. persoanele care vin în România din țările/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe țări/zone/teritorii fără risc epidemiologic;

 

 1. conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum și conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

 

 

 

 1. conducătorii auto prevăzuți la lit. b), care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

 

 1. membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparținând instituțiilor internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte;

 

 1. piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

 

 1. personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă, prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale”, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

 

 1. personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

 

 1. lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

 

 1. angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;

 

 1. reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;

 

 1. persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;

 

 • membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la Bucureşti și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;

 

 1. angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara ţării;

 

 • elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

 

 • membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;

 

 1. sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt convocați la loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive organizate în condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în România de la competiții sportive internaționale, oficialii și arbitrii români care au fost delegați la competițiile internaționale precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;

 

 1. sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării ca urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și urmează a-și relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca aceștia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;

 

 1. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în țările membre ale UE;

 

 1. echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

 

 1. persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;

 

 1. persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;

 

 1. angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat;

 

 1. persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze și pentru care au trecut cel puțin 10 zile până la intrarea în România.

 

Art.6 - (1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data administrării dozei/celei de a 2-a doze, contactului direct.

 

(2) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data administrării dozei/celei de a 2-a doze, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara țării.

 

 1. Persoanele prevăzute la art. 2 lit b) dacă nu prezintă la intrarea în țară rezultatul negativ al unui test RT-PCR, pot ieși din carantină după a 10 a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.

 

 1. Persoanele prevăzute la art. 2 lit c) pot ieși din carantină după a 10 a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.

 

Art.7 - (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

 

 1. Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică.

 

 1. În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

Art.8 - Excepțiile de la măsura carantinei prevăzute la art. 4 și art. 5 nu se aplică pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din India.

Art.9 - Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă art. 2 din HCNSU nr. 36 din data de 21.07.2020, cu modificările şi completările ulterioare precum și HCNSU nr. 9 din 11.02.2021.

Art.10 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

 

 

Anexa nr 1 la HCNSU nr. 28 din 14.05.2021

Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 28 din 14.05.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență

 

 

Stat/Zona/Teritoriu

 

Rata de incidenta cumulata la 100.000

 

 

 

 

locuitori*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona roșie

 

 

 

 

 

 

 

Seychelles

16.7

Maldive

14.7

Bahrain

10.6

Uruguay

9.6

Cipru

8.0

Capul Verde

7.3

Argentina

6.3

Lituania

6.0

Costa Rica

5.9

Olanda

5.7

Suedia

5.6

Croația

5.3

Turcia

4.8

Letonia

4.5

Columbia

4.5

Andorra

4.5

Georgia

4.4

Puerto Rico

4.4

Mongolia

4.3

Slovenia

4.3

Paraguay

4.3

Kuweit

4.2

Franța

4.1

Chile

4.0

India

4.0

Brazilia

4.0

Estonia

3.7

Belgia

3.5

Luxemburg

3.3

Nepal

3.2

Serbia

3.0

Africa de Sud **

0.4

 

Zona galbena

 

 

 

 

Iran

 

2.9

Canada

 

2.8

Qatar

 

2.8

Germania

 

2.7

Grecia

 

2.7

Muntenegru

 

2.6

Elveția

 

2.6

Peru

 

2.6

Emiratele Arabe Unite

 

2.6

Trinidad si Tobago

 

2.5

Italia

 

2.5

Austria

 

2.4

Anguilla

 

2.4

Cehia

 

2.4

Bahamas

 

2.2

Oman

 

2.2

Ungaria

 

2.1

Ucraina

 

2.1

Kazahstan

 

2.1

Guyana

 

2.0

Aruba

 

2.0

Danemarca

 

2.0

Armenia

 

2.0

Spania

 

2.0

Polonia

 

1.9

Palestina

 

1.9

Irak

 

1.9

Liechtenstein

 

1.9

Bulgaria

 

1.8

Suriname

 

1.8

Bolivia

 

1.8

Statele Unite ale Americii

 

1.8

Liban

 

1.7

Tunisia

 

1.7

Macedonia de Nord

 

1.7

Bosnia si Herțegovina

 

1.6

Belarus

 

1.6

Zona verde

 

 

 

 

Ecuador

 

1.5

Bermuda

 

1.5

Malaysia

 

1.5

 

 

Iordania

1.4

Honduras

1.4

Insulele Virgine ale Statelor Unite

1.4

Kosovo

1.4

Azerbaidjan

1.3

Cuba

1.3

Irlanda

1.2

Monaco

1.2

Sri Lanka

1.1

Botswana

1.1

Panama

1.1

Norvegia

1.1

Timorul de Est

1.1

Bonaire, Saint Eustatius si Saba

1.1

Slovacia

1.1

Saint Lucia

1.0

Sint Maarten

1.0

Romania

1.0

Filipine

1.0

Namibia

0.9

Republica Moldova

0.9

Insulele Virgine Britanice

0.8

Guam

0.8

Federația Rusa

0.7

Guatemala

0.7

Kârgâzstan

0.7

Saint Vincent si Grenadine

0.7

Insulele Turks si Caicos

0.7

Libia

0.7

Curaçao

0.6

Venezuela

0.6

Republica Dominicana

0.6

Japonia

0.6

Djibouti

0.6

Jamaica

0.6

Cambodgia

0.5

Finlanda

0.5

Malta

0.5

Gabon

0.5

Portugalia

0.5

Marea Britanie

0.4

Barbados

0.4

Albania

0.4

Arabia Saudita

0.4

 

 

Thailanda

0.4

San Marino

0.3

Camerun

0.3

Mexic

0.3

Pakistan

0.3

Wallis si Futuna

0.3

Indonezia

0.3

Bhutan

0.3

Belize

0.3

Islanda

0.2

El Salvador

0.2

Polinezia Franceza

0.2

Papua Noua Guinee

0.2

Bangladesh

0.2

Coreea de Sud

0.2

Uzbekistan

0.2

Egipt

0.1

Madagascar

0.1

Laos

0.1

Kenia

0.1

Maroc

0.1

Insulele Cayman

0.1

Insulele Mariane de Nord

0.1

Insulele Feroe

0.1

Mauritania

0.1

Guineea Ecuatoriala

0.1

Republica Centrafricana

0.1

Sao Tome si Principe

0.1

Angola

0.1

Etiopia

0.1

Gibraltar

0.1

Congo

0.1

Rwanda

0.1

Afghanistan

0.1

Siria

0.1

Algeria

0.1

Togo

0.1

Singapore

0.1

Insula Man

0.1

Israel

0.1

Fiji

0.1

Antigua si Barbuda

0.1

Guineea

0.0

Tadjikistan

0.0

 

 

Zambia

0.0

Somalia

0.0

Eswatini

0.0

Eritreea

0.0

Mauritius

0.0

Senegal

0.0

Gambia

0.0

Insulele Comore

0.0

Dominica

0.0

Burundi

0.0

Ghana

0.0

Mali

0.0

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite