Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

HOTĂRÂRE nr. 40 din 13.08.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂRE nr. 40 din 13.08.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Comentează 0

HOTĂRÂRE nr. 40 din 13.08.2020

privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de

urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 11.08.2020,

realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,

luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe

teritoriul național, precum și apariția zilni a unor cazuri noi de persoane infectate, care

mențin o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ

teritoriale și a sistemului sanitar,

în contextul necesității de creare a condițiilor socio economice necesare relansării

graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat

la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

în considerarea prevederilor art. 7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

 

11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii

 

carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2020, cu modificările și

completările ulterioare, referitoare la împuternicirea secretarului de stat, șef al

Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

dispună orice măsuri necesare pentru situațiile în care există un risc iminent pentru

sănătatea publică, precum și ale prevederilor H.G. 557/2016 privind managementul

tipurilor de risc,

 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 81 din OUG. nr.

 

2

 

1/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu

 

modificările și completările ulterioare,

 

în temeiul prevederilor art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 41, art. 42 alin. 1,

art. 43 alin. 1, art. 44 alin.2 și 3, art. 45 alin.1 și art 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit.

l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de

Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

 
 

15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea

 

Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului

Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

 

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o

perioadă de 30 zile, începând cu data de 16.08.2020.

 

Art.2 Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2,

necesar a fi adoptate începând cu data de 16.08.2020, în contextul epidemiologic actual,

sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3 Art. 1 din Hotărârea CNSU nr. 38 din 01.08.2020 se modifică și se

completează după cum urmează:

 

„(1) Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară

 

activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară

activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau

băuturilor alcoolice şi nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea,

de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și

Municipiul București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu poate depăși orele

 

2

 

4.00, ultima comandă putând fi preluată cel târziu la orele 23.00.

 

(2) În intervalul menționat la alin. (1), operatorii economici care desfășoară

 

aceste activități, au obligația ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la

numărul locurilor pe scaune, precum și a oricăror activități care presupun interacțiunea

fizică între clienți, inclusiv dansul.”

 

Art.4 Se modifică și se completează art. 3, lit. r) din Hotărârea CNSU nr. 36 din

 

2

 

1.07.2020, după cum urmează:

r) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive

 

 

organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive

internaționale care organizează aceste competiții, precum și arbitrii delegați;”.

 

Art.5 După art. 3, lit. r) din Hotărârea CNSU nr. 36 din 21.07.2020, se introduce o

nouă literă, după cum urmează:

 

 

r^1) sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt

 

convocați la loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive

organizate în condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în

 

2

 

România de la competiții sportive internaționale, precum și oficialii și arbitrii români care

au fost delegați la competițiile internaționale”.

 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național

de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte

administrative ale conducătorilor acestora.

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

PRIM-MINISTRU

 

LUDOVIC ORBAN

 

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA

 

STĂRII DE ALERTĂ

 

1

 

. În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

 

1

 

1/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente

 

instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările

ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de

risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin

ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu

coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.

 

2. Se continuă coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor

 

voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov

pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de

poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.

 

3. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor rezidențiale

 

de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și

adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și stabilirea

programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică judeţene,

respectiv a municipiului Bucureşti.

 

4. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a își

 

organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local şi cu

respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la

nivelul acestor servicii va fi organizată şi desfășurată cu respectarea normelor de

prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente

 

5. Se menține desfășurarea în regim permanent a activității tuturor centrelor

 

operative pentru situații de urgență cu activitatea temporară, precum și a Centrului

Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/ al

municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

 

6. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în

 

spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul

de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al

ministrului afacerilor interne.

 

7. a) Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în anumite

 

intervale orare, pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise, stabilite

prin hotărâre a Comitetului Județean / al Municipiului București pentru Situații de

Urgență, cu avizul Direcției de Sănătate Publică.

 

b)

 

spațiile și intervalele orare se stabilesc luând în considerare probabilitatea

 

creșterii numărului persoanelor prezente, concomitent în spațiile și intervalele orare

respective, ca efect al desfășurării unor activități individuale sau de grup.

 

1

 

 

c)

persoane:

-

 

se exceptează de la măsura prevăzută la lit. a) următoarele categorii de

 

persoanele care desfășoară activități fizice intense și / sau în condiții de

 

muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută;

copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

. Consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și desfășurarea

 

-

 

8

 

de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații

deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice,

sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și

desfășurate potrivit punctelor 17-26.

 

9.

 

Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând

 

în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul

României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al

ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății;

 

10. Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în

 

aer liber se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile

stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului

sănătății;

 

11. În condițiile pct. 9, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,

 

legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite

sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise

numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure

minimum 7 mp/persoană.

 

1

 

2. Prevederile pct. 9, 10 și 11 nu se aplică în cazul sporturilor de contact.

 

13. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de

 

producției de film și audiovizual, precum și evenimentele culturale în aer liber se

desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al

ministrului sănătății.

 

14. În condițiile pct. 13, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in

 

sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii, iar

organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor

publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea

a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri

unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.

 

15. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, să se

 

poată desfășura cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin

comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

 

16. Se menține interzicerea activităților recreative și sportive desfășurate în aer

 

liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care

nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul,

vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber

stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și

sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării

rurale.

 

17. Se propune interzicerea participării la evenimente private în spații închise, cu

 

excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu

respectarea regulilor de distanțare fizică.

 

18. Se propune interzicerea participării la evenimente private în spații deschise, cu

 

excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu

respectarea regulilor de distanțare fizică.

 

19. Se propune permiterea organizării şi desfăşurării de către instituţiile cu atribuţii

 

în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor

specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane şi sub supravegherea unui

medic epidemiolog.

 

20. Se propune permiterea organizării şi desfăşurării activităţilor specifice din

 

domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice și oficiiilor consulare acreditate

în România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum

 

4

 

mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de protecţie

 

sanitară.

 

21. Se propune interzicerea circulației în interiorul localităților pentru persoanele

 

aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii,

precum și formarea unor asemenea grupuri.

 

22. Se propune menținerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin punctele

 

de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit OUG

nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările

ulterioare, cu următoarele excepții:

 

a) membri de familie ai cetățenilor români;

 

b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului

Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un

document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document

echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis

de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în

domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii

și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de

transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor

internaționale, precum și membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni

permanente pe teritoriul România, personalul militar sau personalul care poate asigura

ajutor umanitar;

 

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției

consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive

umanitare;

 

i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;

 

3

 

 

 

 

 

 

j) străinii și apatrizii, muncitorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este

necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau

desfășurată în străinătate;

k) străinii și apatrizii, lucrătorii transfrontalieri, lucrătorii sezonieri din

agricultură, personalul navigant, maritim și fluvial;

 

l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții

sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii.

 

23. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită pct. 22

 

nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe

dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare asupra

călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.

 

24. Se propune ca instituirea carantinei în clădirile, localitățile și zonele geografice să

 

se stabilească în continuare prin ordin al comandantului acțiunii, la solicitarea

comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către

direcțiile de sănătate publică și avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică.

 

25. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și

 

dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de

Institutul Național de Sănătate Publică şi aprobate de Comitetul Național pentru

Situaţii de Urgenţă, şi din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din

România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, prin

hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

 

26. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie

 

spre/dinspre orice stat care a luat decizia suspendării zborurilor spre/dinspre România,

până la anularea deciziei de suspendare de către statul respectiv.

 

2

 

7.Sunt exceptate de la prevederile pct. 25 și 26 următoarele categorii de zboruri::

 

a) efectuate cu aeronave de stat;

 

b) de transport marfă și/sau corespondență;

c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;

d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea

 

unei autorități publice din România;

e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea

operatorilor economici stabiliți în România;

 

f) aterizări tehnice necomerciale;

g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);

h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;

 

i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în

conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),

pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini,

din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al

autorității competente din statul de destinație;

j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în

conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din

alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității

 

4

 

 

 

 

 

 

Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al

Ministerului Afacerilor Externe;

 

k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în

conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),

pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la

Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul

Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății

și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale - C(2020) 1897, din

 

2

 

3.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul

 

Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de

destinație.

 

2

 

8. Consideră necesară menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a

următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

7.1 la frontiera româno-ungară:

 

2

 

a) Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);

b) Carei, județul Satu Mare.

 

2

 

7.2 la frontiera româno-bulgară:

 

a) Lipnița, județul Constanța;

 

b) Dobromir, județul Constanța;

c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).

 

27.3 la frontiera româno-ucraineană:

 

a) Isaccea, județul Tulcea (cu excepția traficului de marfă).

 

27.4 la frontiera româno-sârbă:

 

a) Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);

b) Orșova, județul Mehedinți;

c) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;

d) Naidăș, județul Caraș-Severin;

e) Vălcani, județul Timiș;

f) Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);

g) Lunga, județul Timiș;

h) Foeni, județul Timiș;

 

29. Se propune menținerea suspendării consumului produselor alimentare și

 

băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante,

hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.

 

30. În spațiile menționate la pct. 29 se consideră necesar să fie permisă prepararea

 

hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice care nu se

consumă în spațiile respective destinate acestui scop.

 

31. Se propune ca prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și

 

băuturilor alcoolice și nealcoolice să fie permise în spațiile special destinate dispuse în

exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între

mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și

cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului

sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui

Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

5

 

 

 

 

 

 

32. În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori

 

economici în scopul realizării activităților de comercializare cu amănuntul a produselor

și serviciilor, nu este permisă:

a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea unități de

alimentație publică, cu excepția celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu

asigurarea unei distanțe minime de 2 metri între mese și cel mult 4 persoane care nu

sunt membri ai aceleiași familii la o masă.

 

b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor.

3. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea

 

3

 

măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,

echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele

din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul

operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea

personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului

ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin ordin comun al

ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al

ministrului afacerilor interne.

 

34. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea

 

măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări,

halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile

și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în

interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului

rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum

și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării

pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile

stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

 

35. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite