Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

H O T Ă R Â R E privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19

H O T Ă R Â R E   privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august  020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19
Comentează 0

H O T Ă R Â R E

 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august

020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi

combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19

 

2

 

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de

urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin

Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum şi de prevederile Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,

 

luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

 

2

 

1/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi

 

completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din

Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,

 

având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

 

1

 

9, cu modificările ulterioare, indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă

determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul documentului intitulat

Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-COV-

pe teritoriul României la data de 11.08.2020“, întocmit la nivelul Centrului Naţional de Conducere şi

 

2

 

Coordonare a Intervenţiei,

 

ţinând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

nr. 40/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesare a fi aplicate pe durata

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19,

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3, 4, 6 şi art. 71 alin. (1) din Legea

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - Începând cu data de 16 august 2020 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg

teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de

 

COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu

modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

și prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 2 - Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire şi control ale infecţiilor cu coronavirusul

SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituţiile şi

autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de

alertă sunt prevăzute în:

 

a) anexa nr. 1 - „Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns“;

b) anexa nr. 2 - „Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor“;

c) anexa nr. 3 - „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“.

 

Art. 3 - În aplicarea dispoziţiilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind

stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu

completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.

 

5

 

57/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru

 

Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul

Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu

coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional.

 

Art. 4 - Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-

 

3

 

este cel stabilit la art. 64 - 70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi

 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.

 

Art. 5 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6 - Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu

modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi

completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare,

și a Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare, își mențin

aplicabilitatea în măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3

la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

 

Anexa nr. 1

 

Măsuri

 

pentru creșterea capacității de răspuns

 

Art. 1 - În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

 

1

 

. coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă şi a serviciilor voluntare pentru situaţii

 

de urgenţă, în condiţiile art. 54 şi 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,

precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare;

 

2

 

. coordonarea operaţională a poliţiei locale, în condiţiile art. 50-52 din Ordonanţa de urgenţă a

 

Guvernului nr. 70/2020, cu modificările ulterioare.

 

Art. 2 - În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc

următoarele măsuri:

 

1

 

. Se instituie obligaţia de a asigura măsurile de continuitate a activităţii centrelor rezidenţiale de îngrijire

 

şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum

şi pentru alte categorii vulnerabile şi de a stabili programul de lucru al angajaţilor, potrivit art. 19 din Legea

nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, cu avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a

municipiului Bucureşti.

 

2

 

. Furnizorii de servicii sociale de tip rezidenţial îşi organizează programul în funcţie de contextul

 

epidemiologic existent la nivel local şi cu respectarea normelor în vigoare privind legislaţia în domeniul

muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată şi desfăşurată cu respectarea normelor de

prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente.

 

Art. 3 - În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabileşte

desfăşurarea în regim permanent a activităţii tuturor centrelor operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate

temporară, precum şi a activităţii Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei şi a centrelor

judeţene/al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.

 

Art. 4 - (1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 1 se pune în aplicare de către unităţile teritoriale pentru situaţii

de urgenţă, respectiv de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.

(2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de către Poliţia Română, prin inspectoratele de

poliţie judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi

Protecţiei Sociale.

(4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către instituţiile la nivelul cărora sunt organizate

centrele operative pentru situaţii de urgenţă, respectiv centrele de coordonare şi conducere a intervenţiei.

Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

 

Anexa nr. 2

 

Măsuri

 

pentru asigurarea rezilienței comunităților

 

Art. 1 - În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, în spaţiile publice închise,

spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării

măştii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor

interne, emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

 

Art. 2 - Se poate institui izolarea şi carantina persoanelor în condiţiile art. 7, 8 şi 11 din Legea nr.

 

1

 

36/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi

 

biologic.

 

Art. 3 - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările

 

ulterioare, purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate

persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile,

zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară

serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin

hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. Spaţiile şi intervalele

orare se stabilesc, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,

luând în considerare probabilitatea prezenţei concomitente a unui număr mare de persoane în spaţiile şi în

intervalele orare respective, unde se constată dificultăţi în asigurarea distanţei fizice de protecţie sanitară

stabilite în condiţiile legii.

 

(2) Administratorii/proprietarii spaţiilor publice deschise stabilite potrivit alin. (1) afişează la loc vizibil

informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţiei în spaţiile respective, la solicitarea comitetului

judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

 

Art. 4 - Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 – 3 se urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii

şi Ministerul Afacerilor Interne.

 

4

 

/ 12

 

Anexa nr. 3

 

Măsuri

 

pentru diminuarea impactului tipului de risc

 

Art. 1 - În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

 

1

 

. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de

 

mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a

întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise,

cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2-14.

 

2

 

. Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii

 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente,

antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile

stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul

art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

 

3

 

. Competiţiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot

 

desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului

tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr.

 

5

 

5/2020, cu modificările ulterioare.

. În condiţiile pct. 2, se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de

 

4

 

performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de

pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi,

astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

 

5

 

. Prevederile pct. 2-4 nu se aplică în cazul sporturilor de contact.

 

6

 

. Activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de producţie de film şi

 

audiovizual, precum şi evenimentele culturale în aer liber pot fi desfăşurate în condiţiile stabilite prin ordinul

comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea

nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

 

7

 

. În condiţiile pct. 6, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă

 

ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii, iar organizarea şi desfăşurarea în aer liber a

spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise

numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri

unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie.

 

8

 

. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul

 

şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun

al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din

Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

 

9

 

. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se

 

desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile,

alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în

aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

 

1

 

0. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară

 

cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

 

5

 

1

 

1. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii deschise, cu excepţia celor care se desfăşoară

cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

2. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate

 

1

 

pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane

şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

1

 

3. Se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale,

ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.

4. Se permit organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile

 

1

 

misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, organizate în aer liber, astfel încât să fie

asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de

protecţie sanitară.

 

Art. 2 - (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc

următoarele măsuri:

 

1

 

. În interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane

care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor

 

2

 

străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul

străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare, cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic

European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent

permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state,

potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt

document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru

îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri

care asigură astfel de transporturi necesare;

 

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor internaționale, precum și

membrii familiilor acestora care îi însoțesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar

sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

 

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare;

i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

 

j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere

economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant

maritim şi fluvial;

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul

României, în condiţiile legii.

(2) În absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional, măsura stabilită la alin. (1) pct. 2 nu se mai

aplică cetăţenilor străini şi apatrizilor originari din sau rezidenţi în state terţe dinspre care, la nivel european,

este stabilită ridicarea restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale către Uniunea Europeană.

 

Art. 3 - Se poate institui carantina zonală în condiţiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020 privind

instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

 

Art. 4 - În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc

următoarele măsuri:

 

1

 

. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre și dinspre ţări care nu fac

 

obiectul excepţiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobate de

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din

România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a

Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

 

2

 

. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de zboruri:

 

a) efectuate cu aeronave de stat;

b) de transport marfă şi/sau corespondenţă;

c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă;

d) pentru căutare-salvare sau de intervenţie în situaţii de urgenţă, la solicitarea unei autorităţi publice din

 

România;

 

e) având drept scop transportul echipelor de intervenţie tehnică, la solicitarea operatorilor economici

stabiliţi în România;

 

f) aterizări tehnice necomerciale;

g) de poziţionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;

h) tehnice, în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;

 

i) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările

Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru

repatrierea unor cetăţeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile

Române şi al autorităţii competente din statul de destinaţie;

j) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările

Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor

români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne

şi al Ministerului Afacerilor Externe;

k) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările

Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor

prevăzuţi în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul

Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătăţii şi a asigurării

disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale - C(2020) 1897, din 23 martie 2020, din România către alte

state şi din alte state către România, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, al Ministerului

Afacerilor Externe şi al autorităţii competente din statul de destinaţie.

 

Art. 5 - În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se menţine

închiderea temporară, totală sau parţială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

 

1

 

. la frontiera româno-ungară:

Carei, judeţul Satu Mare;

. la frontiera româno-bulgară:

 

2

 

a) Lipniţa, judeţul Constanţa;

b) Dobromir, judeţul Constanţa;

c) Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă);

 

3

 

. la frontiera româno-ucraineană:

 

Isaccea, judeţul Tulcea (cu excepţia traficului de marfă);

 

7

 

/ 12

 

4

 

. la frontiera României cu Republica Moldova:

 

a) Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani;

b) Oancea, judeţul Galaţi;

 

5

 

. la frontiera româno-sârbă:

 

a) Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;

b) Naidăş, judeţul Caraş-Severin;

c) Vălcani, judeţul Timiş;

d) Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă);

e) Lunga, judeţul Timiş;

f) Foeni, judeţul Timiş.

 

Art. 6 - În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se

stabilesc următoarele măsuri:

 

1

 

. Se suspendă consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune

 

de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din

interiorul clădirilor.

 

2

 

. În spaţiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare

şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

. Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice

 

3

 

sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei

distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii

diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii,

ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu

modificările ulterioare.

 

4

 

. Operatorii economici care desfăşoară activitatea în spaţiile prevăzute la pct. 3, cum sunt terasele,

 

cluburile, barurile şi altele asemenea, au obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite

prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnico-

ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeţean/al

municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

 

5

 

. Măsurile prevăzute la pct. 4 se stabilesc pentru unităţile administrativ-teritoriale în care se constată o

 

răspândire comunitară intensă a virusului şi/sau un număr în creştere al persoanelor infectate cu virusul

SARS-CoV-2.

 

6

 

. Operatorii economici care desfăşoară activitatea în spaţiile prevăzute la pct. 3 au obligaţia să ia măsuri

 

pentru limitarea numărului de clienţi la numărul locurilor pe scaune şi a oricăror activităţi care presupun

interacţiunea fizică între clienţi.

 

Art. 7 - În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, în

interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permite:

a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea unităţi de alimentaţie publică, cu excepţia

celor care funcţionează potrivit art. 6 pct. 3;

 

b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.

 

Art. 8 - În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) şi art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare,

se stabilesc următoarele măsuri:

 

1

 

. Transportul aerian se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi

 

dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi

 

8

 

/ 12

 

 

 

 

 

 

protocoalele din interiorul aeroporturilor şi aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor

aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul

prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului aerian, stabilite prin

ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne

şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32,33 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările

ulterioare.

 

2

 

. Transportul feroviar se desfăşoară cu re

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite