Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

EVALUAREA ACTIVITĂŢII I.S.U.J ARAD PE ANUL 2017

Marți, 30 ianuarie, în sala festivă a Consiliului Județean Arad, în prezența inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Uegență, colonel Daniel-Marian Dragne, a vicepreședintelui Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea, a prefectului județului Arad, Florentina Horgea, a reprezentanților ISU Arad și a invitaților lor, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, lt. col. Cristian Gârbău a prezentat  raportul de evaluare a activității ISUJ arad pe anul 2017:

EVALUAREA ACTIVITĂŢII I.S.U.J ARAD PE ANUL 2017
Comentează 1

Și în anul 2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, instituţie specializată a Ministerului Afacerilor Interne, a asigurat în zona de competență, punerea în aplicare într-o concepţie unitară, a legislaţiei din domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, în scopul realizării măsurilor de apărare a vieţii, bunurilor şi mediului împotriva manifestării diferitelor tipuri de riscuri pe raza judeţului Arad.

Acțiunile de intervenție au fost executate de cele  3 detașamente, 1 secție de pompieri respectiv 2 puncte de lucru, coordonate 24h/24h de Centrul operațional.

Inspectoratul, în calitate de integrator al Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, a coordonat acţiunile tuturor factorilor care asigură funcţii de sprijin.

INSPECŢIEI DE PREVENIRE

 

În atingerea obiectivelor propuse, un rol important a fost atribuit Inspecției de prevenire. Pentru  prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă şi a cunoaşterii situaţiei reale din teren, inspecția de prevenire, prin structurile specializate, au intensificat dialogul activ cu comunitățile și comunicarea cu instituțiile cu atribuții în domeniu. De asemenea au fost executate verificări, care au vizat:

 • localităţi aflate în zona de inundabilitate
 • zone cu alunecări de teren
 • verificarea unor puncte de comandă și adăposturi, activitate desfășurată în comun cu Centrul operațional.

Efortul nostru de a reduce riscul de producere a situațiilor de urgență la un nivel scăzut, s-a concretizat în anul 2017 prin executarea unui total de 858 de controale din care 215 au fost inopinate.

În cursul anului 2017 s-a menţinut, ca şi în anul anterior, numărul mare de nereguli constatate (1883 deficiențe privind securitatea la incendiu și protecția civilă) fiind aplicate un număr total de 1730 de sancțiuni (1698 in domeniul PSI, 6 sancțiuni în domeniul SEVESO respectiv 26 în domeniul protecției civile).

Comparativ cu anul  2016 când au fost constate 3218 deficiențe în teren, fiind aplicate un număr total de 2902 sancţiuni, în anul 2017 s-a realizat o scădere a  numărului de constatări și sancționări a neregulilor, acest fapt datorându-se  modificărilor în structura inspecţiei de prevenire și reducerea drastică a personalului și a nr. de posturi.

Majoritatea indicatorilor stabiliți la inspecția de prevenire se situează a la un nivel de FOARTE BINE.

În perioada de referință nu au fost atacate în instanţă procese verbale de contravenţie fapt care arată nivelul ridicat de pregătire a personalului care desfășoară activități pe această linie.

În ceea ce priveşte activitatea de avizare şi autorizare, numărul solicitările de avize și autorizații și-a menținut trendul ascendent.

De menționat faptul că, raportat la anul 2016, nr. de solicitări de asistență tehnică adresate instituției noastre  a crescut de la 249 la 2070 de solicitări (de aproape 10 ori),  din total 2039 fiind de domeniul avizării autorizării.

De asemenea a crescut semnificativ numărul de solicitări de autorizații şi numărul de participări a personalului compartimentului în diferite comisii organizate de Consiliul Judeţean Arad şi Agenţia de Protecţie a Mediului Arad, fapt care reflectă dezvoltarea continuă a județului Arad.

În același set de activități cadrele din compartimentul avizare autorizare au participat în comisii de recepție la 33 de obiective de investiţii şi au fost controlate 82 de obiective aflate în execuţie.

O atenţie deosebită a fost acordată informării populaţiei în scopul formării comportamentului preventiv al acesteia. În acest sens în anul 2017 au fost desfăşurate  activităţi pe linia informării preventive constând în :emisiuni   la posturile locale de radio şi televiziune, articole şi comunicate  în presa scrisă şi electronică având ca temă prevenirea situaţiilor de urgenţă.

Instruirile pe linie de prevenire au vizat operatorii economici (97 de instruire), instituții (82 de instruiri) respectiv localitățile (5 instruiri). Activitatea de instruire este complementară cu acțiunile desfășurate de Serviciul Pregătirea pentru Intervenție și Reziliența comunităților;

Pregătirea prin concursuri a  avut loc  prin organizarea şi desfăşurarea a 2 competiţii şcolare cu tematică de specialitate: Cu viaţa mea apăr viaţa şi Prietenii pompierilor. De asemenea s-au elaborat numeroase materiale imprimate care au fost distribuite cu ocazia a acţiunilor de informare preventivă desfășurate în locuri cu aglomerări de persoane (mall-uri, piețe școli, licee).

De asemenea, în anul care a trecut, au fost organizate 3 acţiuni „Ziua Porţilor Deschise”;

În anul 2017, ca urmare a schimbărilor legislative în domeniul specific a fost organizată o dezbatere publică cu persoane din conducerea administraţiei publice locale, instituţiilor  publice, operatorilor economici, proiectanţilor de specialitate, pe tema demersurilor legale în vederea depunerii şi obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu.

Pregătirea pentru intervenție și reziliența comunităților

În anul 2017, a fost întocmit Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă aprobat de către Prefectul judeţului Arad cu Ordinul nr. 57/31.01.2017, conform  precizărilor transmise de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin ordinul nr. 450704/16.01.2017 în baza căruia au fost stabilite obiectivele şi organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi planificarea pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal.

Pregătirea autorităţilor administraţiei publice locale, a membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă precum şi a personalului de specialitate de la municipii, oraşe, instituţii publice şi operatori economici  s-a realizat prin cursuri organizate Centrul Național de la Ciolpani și Centrul zonal Cluj Napoca, fiind planificate un nr. de 96 de persoane, din acre au participat doar 63.

Pregătirea desfășurată la nivelul inspectoratului a constat în executarea de instructaje, convocări și serii de pregătire cu primari, șefi SVSU, directori de instituții, membrii ai Comitetului județean pentru situații de urgență și alții.

Din cele 78 de unităţi administrativ-teritoriale, 62 au înaintat  spre avizare inspectoratului judeţean planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, iar dintre cei 24 operatori economici/instituţii care aveau această obligaţie legală, 22 şi-au îndeplinit-o.   

Pregătirea în unitățile de învățământ

Pregătirea în unităţile de învăţământ a beneficiat de o atenţie distinctă, iar pentru o planificare şi organizare eficientă a pregătirii în unităţile de învăţământ, în anul 2017 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad au pus în aplicare un program comun, axat pe activități teoretice și practice din care amintesc: organizarea concursurilor școlare cu tematică de specialitate, desfășurarea exercițiilor de alarmare-evacuare.

Această activitatea a presupus implicarea structurii de prevenire și a structurilor de intervenție ale inspectoratului, pentru atingerea obiectivelor specifice.

Pregătirea pentru intervenție

 

În  baza planificării exerciţiilor pe anul 2017, aprobată de Inspectoratul General, ISUJ Arad a desfăşurat 7 exerciţii interne judeţeane de tip EXCOM cu forţele proprii aparţinând mai multor subunităţi în cooperare cu forţe ale SNMSU privind managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Arad

În conformitate cu prevederile Ordinul Inspectorului Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad nr. 42/17/I-AR din 05.04.2017 privind pregătirea personalului operativ din subunităţile de intervenţie şi a Ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 213/IG din 31.03.2017, formarea profesională continuă a personalului operativ reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate la nivel subunitate şi unitate pentru ca personalul operativ să aibă pregătirea teoretică şi practică necesară îndeplinirii misiunilor specifice

Pregătirea specială în bazele de pregătire şi centrele de formare sau antrenament a personalului operativ din subunităţile de intervenţie se realizează prin stagii de formare profesională sau cursuri, în baza planificării anuale întocmite de inspectoratul general, nominalizarea personalului fiind făcută de fiecare unitate în parte. Cursurile și stagiile de formare profesională sunt structurate în 14 module cu una până la cinci competențe.

Coordonarea SVSU ȘI SPSU

La nivelul judeţului Arad sunt constituite 78 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, dintre care 10 în municipiu şi oraşe şi 68 la comune.

Pe parcursul anului 2017, au fost evaluate şi coordonate un număr de 20 servicii private pentru situaţii de urgenţă, din care 18 au fost efectuate la servicii private proprii şi 2 la servicii private pentru situaţii de urgenţă constituite ca şi societăţi comerciale. Astfel au fost emise 2 avize de înfiinţare şi 5 avize pentru sectorul de competenţă la serviciile private pentru situaţii de urgenţă constituite ca şi societăţi comerciale

De asemenea, funcționează, cu personal aparținând SVSU Nădlac și SVSU Vinga 2 module SMURD dotate cu ambulante tip B, care asigură în partea de vest respectiv de sud a județului un răspuns eficient în domeniul primului ajutor medical.

Se constată că pe timpul sezonului rece scade semnificativ nr. de autospeciale operative, datorită faptului că nu se pot asigura spații încălzite pentru autospecialele de stingere incendii. Pe această cale adresez rugămintea reprezentanților autorităților locale de pe raza județului Arad de a avea în vedere rezolvarea pe cât posibil al acest aspect.

ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

La nivelul ISU Arad își desfășoară activitatea un număr de 28 de voluntari, fiind repartizați la subunitățile de intervenție.

În cadrul activității de voluntariat s-au desfășurat în luna iunie şi în luna noiembrie 2 cursuri: cursul introductiv general respectiv cursul de prim ajutor de bază. Un voluntar a participat la cursul de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare organizat în perioada 07.08 – 01.09.2017 la Centrul de formare şi pregătire în descarcerare şi operaţiuni de salvare medicală de urgenţă Timişoara.     

În anul 2018, printr-un dialog apropiat cu personalul voluntar, dorim să creștem participarea acestora la exerciţiile privind managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ce se vor desfăşura în anul 2018 în zona de competenţă a I.S.U. Arad respectiv în cadrul acțiunile de intervenție (pentru personalul care a parcurs etapele de pregătire).

De asemenea, dorim, ca împreună cu personalul voluntar să amenajăm unu poligon pentru desfăşurarea concursurilor „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii pompierilor” în tabăra de la Căsoaia din judeţul Arad.

ACTIVITATEA CENTRULUI OPERAȚIONAL ȘI A SUBUNITĂȚILOR DE INTERVENIE

Pe linie operativă, a fost un an în care structura operativă a fost solicitată pe toate tipurile de intervenții, înregistrându-se o medie de 27 intervenții/zi și un număr total de 9978 situații de urgență la care am intervenit. În perioada de referință am preluat un număr de xxxxxxx apeluri prin sistemul 112.

Comparativ cu anul 2016, numărul intervenţiilor a crescut cu 13% iar raportat la anul 2015, nr. intervențiilor a crescut cu 25%.  Aparent aceste cifre nu spun mare lucru, dar pot face precizarea că a crescut complexitatea intervențiilor, la unele intervenții participând 2-3 echipaje cu specialități diferite și mă refer la echipaje de stingere, ambulanțe SMURD, descarcerare sau alte tipuri de echipaje);

Zona de competență este tranzitată de autostrada A1 respectiv de 6 drumuri naționale, intens circulate, unde se produc numeroase accidente cu gravitatea ridicată ca nr. de victime, fapt care a solicitat din plic capacitatea de intervenție pe această linie, scoțând în relief buna cooperare a structurilor care intervin pentru salvarea vieții și gestionarea situației (SAJ, IPJ, UPU)

Nr. intervenții SMURD, al misiunilor de asistență a persoanelor vulnerabile este tot mai mare de la an la an, fapt care ne-a obligat să eficientizăm intervenția pe această linie, prin operaționalizarea punctelor de lucru SMURD în orașul Curtici și comuna Vladimirescu.

Deschiderea punctelor de lucru atât de necesare, duce la eficientizarea intervenției dar, fără creșterea nr. de personal proporțional cu înființarea noilor structuri operative, slăbește din punctul de vedere a resursei umane structurile existente.

Din punct de vedere al domeniului de activitate unde s-au produs incendiile, din cele 391 de incendii,

 Se constată o creștere a procentului de creștere a incendiilor la gospodăriile cetățenești și o scădere a nr. de incendii produse în industrie respectiv la unitățile de comerț.61% s-au produs la gospodarii cetăţeneşti, anexe şi terenuri ale acestora.

Aceste informații operative sunt valorificate de către structurile de prevenire și reziliență a comunității în vederea perfecționării strategiei locale de reducere a impactului producerii incendiilor asupra comunităților.

Un capitol important în această evaluare a misiunilor îl atribuim intervențiilor executate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă  în executare misiunilor de stingere a incendiilor. Acestea au intervenit, în cooperare cu forțele profesioniste, la un număr de 87 de misiuni de stingere a incendiilor. Serviciile voluntare au mai intervenit și la incendiile de vegetaţie uscată din sectorul de competenţă sau în sprijinul forțelor profesioniste, la incendiile de locuințe și anexe gospodărești .

Din totalul incendiilor produse la nivelul județului Arad, în 2017, ca și cauză de producere a acestora, a dominat flacăra (focul lăsat nesupravegheat) respectiv jarul sau scânteia .

Din totalul de 391 de incendii, 47% s-au produs în mediul urban şi 53% în mediul rural, observându-se o constantă a raportului de incendii raportat la mediul în care s-a produs. Timpul de răspuns al structurilor operative ISU este într-o ușoară scădere.

Pentru îmbunătățirea timpului de răspuns avem în vedere deschiderea de puncte de lucru la nivelul municipiului Arad, care, datorită dezvoltării și a traficului rutier existent, ne obligă la eficientizarea intervenției prin asigurarea unui răspuns eficient în timp scurt. Acest aspect îl avem in vedere la nivelul întregii zone de competență respectiv la Autostrada A1.

Pentru reducerea timpului de reacție, la începutul acestui an, la solicitarea Centrului operațional județean, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale Arad, a fost extins sistemul 112 la Detașamentul de pompieri Arad, detașament cu cel mai complex raion de intervenție.

În incendiile produse în decursul anului trecut, şi-au pierdut viaţa un număr de 3 persoane, iar alte 5 au fost rănite. Este un fapt îmbucurător că s-a redus nr. de persoane decedate și rănite față de anii anteriori. Ținta inspectoratului este să ajungem la valoarea de 0 persoane decedate sau rănite în incendiile de pe raza județului Arad;

Pagubele înregistrate ca urmare a producerii incendiilor au fost de aproximativ 31 milioane lei.

În anul 2017 s-au înregistrat 140 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă, astfel:

 • 74 evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă , unde am asigurat măsuri PSI, de evacuare și prim ajutor medical calificat
 • 3 inundaţii
 • 40 de intervenții pentru înlăturarea fenomenelor meteo periculoase. Aceste intervenții au fost foarte complexe și de lungă durată, majoritatea executându-se ca urmare a furtunii (vijelie) din 23 iunie respectiv 17 septembrie care au afectat arii extinse de la nivelul județului Arad
 • 40 misiuni de asanare muniţie, rezultând asanarea a 541elemente pirotehnice.

La nivel județean există în total 11 ambulanțe SMURD, 3 la Detașamentul de pompieri Arad (1 de terapie intensivă C1 respectiv 2 - B2 în punctele de lucru Curtici și Vladimirescu) , câte 1 echipaj B2 la celelalte subunități ISU și alte 2 echipaje SMURD în cadrul SVSU Nădlac respectiv Vinga.

În județul Arad își are punctul de operare aeroportuar elicopterul SMURD, care a executat în anul 2017 un nr. de 542 de misiuni de salvare a vieții din care 106 la nivelul județului Arad.

Ambulanţele și elicopterul SMURD sunt coordonate operativ prin dispeceratul integrat ISU-SAJ-SMURD din cadrul inspectoratului nostru.

Modulele din cadrul Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare au intervenit la un număr de 7884  cazuri,   asistând un  număr de 7217 persoane, dintre care 1170 de copii.

Comparativ cu anul 2016 se observă, o creştere cu 5%  iar dacă ne raportăm la anul 2015, creșterea este de peste 8% a numărului de intervenţii SMURD;

Echipajele SMURD din cadrul SVSU Nădlac și SVSU Vinga, au intervenit, din totalul de 7884 intervenții SMURD, la 1662 cazuri (1046-Nadlac, 616 Vinga).     

În anul 2017 a fost operaționalizat în orașul Curtici, cu sprijinul autorităților locale, un punct de lucru SMURD al Detașamentului Arad, dotat cu o ambulanță SMURD B2. Acest fapt a dus la eficientizarea acordării prim ajutorului medical pentru 2 orașe și 6 comune, cu o populație de peste 37.000 de persoane. Echipajul SMURD Curtici a executat un număr de 833 misiuni în anul de referință.   

Evidenţiem buna colaborare cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi Unitatea de Primiri Urgenţe, atât în pregătirea personalului propriu cât şi pe timpul desfăşurării intervenţiilor. 

Repartiția pe subunități a intervențiilor scoate în evidență necesitatea dotării cu ambulanțe SMURD tip C1 - terapie intensivă, în acest moment existând doar 1 echipaj la Detașamentul de pompieri Arad, care deservește la nevoie, tot județul asigurând, totodată și transportul interspitalicesc al persoanelor între spitalele din Arad și Timișoara.

Timpul mediu de răspuns al S.M.U.R.D. a fost de 9 minute în mediul urban respectiv de 15 min în mediul rural, într-o ușoară scădere față de anul 2016.

Analizând numărul de transporturi periculoase rezultă că în anul 2017 Inspectoratul a monitorizat un număr de 2264 transporturi periculoase, cu  aprox. 10% mai multe  decât în anul 2016 și cu 64% mai mult față de 2015. Pentru prima intervenție și detecție, avem în dotare o autospecială CBRN, achiziționată prin programul POR 2007-2013, încadrată cu echipaj pregătit să intervină în medii chimice-biologice și radiologice periculoase pentru intervenție de detecție și cercetare.

La nivel județean, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a desfăşurat în 2017 un număr de 12 şedinţe extraordinare  şi 3 şedinţe ordinare.

 Au fost de asemenea emise 12 ordine de prefect și 10 hotărâri ale Comitetului județean pentru situații de urgență, care au fost distribuite celor implicație.

Amintim faptul că, prin ordin de prefect, au fost constituite comisii de stabilire a pagubelor ca urmare a manifestărilor fenomenelor meteo periculoase pe raza județului Arad, activitate la care au luat parte ofițeri din centrul operațional și s-a concretizat prin evaluări la fața locului și întocmiri de procese verbale de constatare.

Activitatea Comitetului județean pentru situații de urgență pe anul 2017 va fi analizată în ședința de evaluare la începutul acestui an, împreună cu membrii acestuia.

Centrul Operaţional, prin compartimentul Monitorizare Situaţii de Urgenţă şi Dispecerat a recepţionat şi transmis  220  mesaje codificate hidro-meteo (din care:  187 COD GALBEN, 32 COD PORTOCALIU respectiv 1 COD ROSU  de caniculă).  În baza acestor avertizări au avut loc ședințe de comitet județean și s-au întocmit planuri de acțiune cu factorii implicați.

Ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase,  prin ordinul prefectului, s-a dispus instituirea permanenţei la toate Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă de pe raza judeţului Arad.

Pentru înştiinţarea  comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor publice au fost transmise peste 66.000 mesaje prin dispeceratul unității.

De asemenea, ca o activitate distinctă, începând cu luna august a nunului 2017, se execută lunar exerciții de alarmare publică, pe baza înștiințării primite de la IGSU, concluziile exercițiilor de alarmare publică fiind supuse avizării Președintelui comitetului județean pentru situații de urgență și transmise către toate unitățile administrativ teritoriale.

Pentru obținute  rezultatelor la nivelul inspectoratului, în îndeplinirea atribuţiilor specifice,  am cooperat eficient cu toate celelalte structuri cu atribuţii în domeniu din cadrul Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

În anul care a trecut, a fost actualizat Regulamentul de organizare și funcționare al CJSU, de asemenea, a fost actualizat periodic Registrul de capabilități în situații de urgență al județului Arad.

Pentru sprijinul acordat și modul de colaborare doresc să mulțumesc Instituției prefectului, Consiliului județean, structurilor din Sistemul de ordine publică și siguranță națională precum și celorlalți parteneri.

Anul 2017 a adus numeroase schimbări în planul gestionării resursei umane. Acest lucru s-a datorat procesului de restructurare a inspectoratului, a trecerii în rezervă a unui număr mare de cadre militare, prin pensionare, fapt care a fost parțial acoperit de prin angajarea din sursă externă a unui număr de 2 de subofițeri operativi, a repartiției absolvenților și școala militară respectiv a mutării 1 subofițer.

Doresc să vă rețin atenția cu faptul că în contextul creșterii numărului de intervenții încadrarea cu personal scade de la an la an, în prezent ne înregistrăm cu un număr de 74 de posturi vacante.

Peste 90 % din personalul unității este destinat misiunilor operative.

Din punctul de vedere al pregătirii profesionale a personalului, în anul 2017 un număr de 80 de cadre militare au urmat cursuri de formare sau perfecţionare organizate de instituţii de formare din cadrul M.A.I. Pregătirea personalului unității se face în baza planului de pregătire continuă și a ordinului inspectorului șef privind pregătirea pentru intervenție.

De menţionat este faptul că inspectoratul are personal care sunt membrii în echipa romană de căutare salvare de medie capacitate ROMUSAR, de la Ciolpani, având absolvite cursuri de pregătire organizate în cadrul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.

Starea disciplinei militare în cadrul inspectoratului este ilustrată de faptul că în anul care a trecut, pentru rezultatele obţinute în activitate, au fost recompensați  un număr de 200 de cadre, prin:

 • înaintaţi în gradul următor înainte de termen
 • citare prin ordin de zi;
 • emblemă de merit ,,Acțiuni umanitare”
 • felicitări, mulţumiri scrise, diplome de merit, 
 • diplome de merit, de onoare și de excelenţă
 • distincţii de serviciu.

Din analiza situației operative rezultă o creștere a numărului de intervenții, o nevoie tot mai mare de îmbunătățire a dotării cu tehnică de intervenție complexă (de exemplu autospeciale de stingere dotate module de descarcerare și modul de prim ajutor medical calificat), a creșterii nr. de tehnică și aparatură medicală.

Gradul de dotare pentru autospecialele de intervenţie la stingerea incendiilor este de 65%  dotarea cu tehnică, aparatură, echipamente şi instalaţii pentru diagnosticare, investigare şi tratamente medicale  este de 52%.

O provocare pentru instituție este îmbunătățirea permanentă a dotării datorită uzurii morale a autospecialelor de intervenție, în special al ambulanțelor SMURD.

Se menţin în continuare deficite la substanţe stingătoare şi la materiale şi accesorii pentru intervenţie.

Cu toate acestea, prin proiecte de achiziție gestionate de IGSU (ex. Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020) s-a reușit dotarea ISU Arad cu următoarea tehnică de intervenție:

 • un container suport logistic al intervenţiei tip I – Căutare Salvare; (S36)
 • linie tehnică de întreţinere echipamente individuale de protecţie – Drager ; (S37)
 • un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare  cu cîrlig Renault; (S38)
 • motompompă remorcabilă de mare capacitate tip Novus 600 MPS.
 • autospecială de intervenţie şi salvare de la înalţime 42 +/- 3 m;  (S39)

Pe linie de dotare cu echipament de protecție, în anul 2017, inspectoratul a fost dotat cu:

 • 15 echipamente individuale de protecție (Consiliul Județean Arad)
 • 15 cască protecţie tip pompieri;
 • 25 combinezon  SMURD complet;
 • 16 salopete SMURD şi 12 perechi bocanci pentru voluntari

În cursul anului 2017, cu sprijinul Consiliului Județean Arad, a fost depus proiectul pentru achiziționarea de tehnică de intervenți și echipament de protecție în cadrul programului INTERREG RO-HU, pe Axa 5 -„Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, Prioritatea de intervenție 5/b - Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor”.

Programul  INTERREG RO-HU se desfășoară în perioada 2014-2020, continuând finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță și este finanțat prin intermediul Fondului European de Dezvoltare regională, cu sprijinul Uniunii Europene și guvernelor celor două state (România și Ungaria).

Valoarea proiectului este de 1.155.400 euro, din care fonduri europene nerambursabile 85%, 13% contribuție de la bugetul de stat – MDRAP respectiv 2% contribuția Consiliului județean Arad, reprezentând achiziție de tehnică de intervenție și echipamente de protecție conform datelor afișate.

Tehnica de intervenție care va fi achiziționată în cadrul acestui proiect va asigura creșterea capacității de răspuns a structurilor operative pe tipurile de risc de la nivelul județului Arad.

În perioada de referinţă, prin intermediul Compartimentului de Informare şi Relaţii Publice, unitatea noastră şi-a adus aportul la educarea şi informarea publică a cetăţenilor, prin popularizarea unor măsuri specifice de protecţie în cazul situaţiilor de urgenţă.

Astfel, în anul 2017, vizibilitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad în mass media locala este reprezentată printr-un număr de 1432 de materiale.

Ofițerul care gestionează această activitate a participat în 8 emisiuni, a acordat interviuri în direct de la locul intervenției sau din unitate, a transmis 44 buletine informative și 28 comunicate de presă.

De asemenea, instituției i-au fost adresate 183 de solicitări în baza Legii 544/2001, răspunzându-se în termen legal.

Doresc să mulţumesc pe această cale reprezentanţilor mass-media locală pentru obiectivitatea cu care sunt înfăţişate publicului larg aspectele muncii operative ale pompierilor şi sprijinul acordat în promovarea materialelor de prevenire şi de informare a cetăţenilor cu privire la situaţiile de urgenţă.

În urma analizei funcționale, la nivelul unității, am în vedere reducerea riscurilor cauzate de resursele financiare, uzura morală a ambulanțelor SMURD și a tehnicii de calcul din dotarea inspectoratului.

Cea mai mare și valoroasă resursă este, însă, resursa umană, care se diminuează de la an la an. Deschiderea punctelor de lucru facilitează accesul cetățenilor la serviciile de salvare a vieții și de protecție a bunurilor dar măresc presiunea cauzată de lipsa de personal în structurile din care s-a detașat personal pentru deservirea acestor puncte. În acest sens adresez rugămintea de sprijin prin efortul conjugat al factorilor decizional de la nivel local și central pentru deblocarea posturilor vacante de la nivelul unității.

Pentru anul 2018, inspectoratul își propune menținerea unui nivel ridicat al calității intervențiilor prin pregătire și îmbunătățire a dotării,a scăderea timpului operativ, o conlucrare și mai bună între noi și autoritățile locale pe linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență în vederea atingerii obiectivelor propuse dar, mai ales, pentru reducerea nr. de victime rezultatea din producerea situațiilor de urgență.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Purtător de cuvânt - maior Pleşca George

Galerie foto (114)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite