Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)
Comentează 0

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara (USAMVBT), județul Timiș, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, localizate în regiunea vest. În acest mod, proiectele care urmează să fie finanțate în cadrul Obiectiv specific 3.7 sunt menite să contribuie și la Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor. Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile:

 • O.U.G. nr. 641/2009 cu notificările si completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
 • H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență:
 • OUG nr. 401/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • METODOLOGIA DE SELECȚIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaționala Capital Uman 2014-2020.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum și Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului-Condiții Generale POCU 2014-2020 (varianta octombrie 2015) ) și în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice - România Start Up Plus , POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro

 

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

 

 1. Obiectivul specific al apelului de proiecte:

” Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”

 

 1. Obiectivul general al proiectului:

Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

 

 1. Scopul cererii de finanțare:

Obținerea finanțării nerambursabile în vederea creșterii ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

 

 1. Principale activități ale proiectului:

 

Activitatea 1: Formare antreprenorială

Activitatea 2: Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

Activitatea 3: Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

 

Detaliile privind activitățile cadru și acțiunile aferente acestora, care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc in Ghidul Solicitantului-Condiții specifice - România Start Up Plus, POCU 2014-2020.

 1. Activitățile în care va/vor fi implicat/implicați partenerul/partenerii:

 

Conform Notei justificative elaborată de candidați (Ghidul Solicitantului-Condiții Generale, pag. 24) care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor precum și rolul partenerului în implementarea proiectului.

Referitor la activitățile prevăzute în cadrul proiectului partenerii se vor implica în aceste activități în funcție de specificul fiecăruia astfel:

Activitatea 1.1: Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

Activitatea 1.2: Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

Activitatea 1.3: Derularea programului de formare antreprenorială

Activitatea 1.4: Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Activitatea 1.5: Efectuarea de stagii de practică

Activitatea 2.1: Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Activitatea 2.2: Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Activitatea 2.3: Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Activitatea 2.4: Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Activitatea 3: Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

 

 1. Valoarea proiectului

Valoarea maximă a proiectului nu poate depăși echivalentul în lei a maxim 5 mil euro, calculat la cursul infoeuro aferent luni august 2016. Detaliile privind Cofinanțarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice ” România Start Up Plus", POCU 2014-2020. Bugetul estimativ al proiectului este de aproximativ 3.000.000 euro (se va definitiva ulterior valoarea cererii de finanțare cu partenerii din proiect în funcție de activitățile vizate).

 

 1. Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu)

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidații le vor depune la sediul USAMVBT :

 • Scrisoare de intenție (Anexa 1)
 • Fișa partenerului (Anexa 2)
 • Declarație eligibilitate (Anexa 3)
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4)
 • Declarație privind eligibilitatea TVA (Anexa 5)

 

Cele 5 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fișei partenerului să fie integral completate.

În Scrisoare de intenție și în Fișa partenerului candidații vor menționa cel puțin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat: plus valoare adusă proiectului (cf Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice ” România Start Up Plus ", POCU 2014-2020).

 

Candidații vor prezenta și documente prin care sa facă dovada veridicității celor declarate pe proprie răspundere in Scrisoarea de intenție și Fișa partenerului, după cum urmează:

 1. Statutul organizației / actul constitutiv / certificat constatator prin care se face dovada ca are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește sa fie partener; Are capacitatea, conform actelor de înființare și funcționare, să desfășoare acțiuni de consiliere și/sau dezvoltare a IMM
 2. Demonstrează desfășurarea, în perioada cuprinsă între 1.01.2012 şi data lansării acestui apel, de activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM. În cazul în care această condiție este demonstrată printr-un proiect/ contract de prestări de servicii, este obligatoriu ca activitățile specifice să fi fost inițiate și finalizate în perioada menționată. Pentru dovedirea acestui element al capacităţii tehnice, administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta, după caz, copii după contractele de finanţare, acordurile de parteneriat şi extrasele din anexele relevante la contractele de finanţare (de ex., cererea de finanţare, rapoartele finale etc.) și/sau copii după contractele de prestări de servicii privind activităţile menţionate și/sau alte documente similare, din care să rezulte explicit experienţa solicitată conform prezentului ghid..
 3. Situațiile financiar-contabile (balanță, bilanț contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităților din proiect. Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ștampilate și certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal
 4. CV-urile în format Europass ale persoanelor propuse ca si coordonator respectiv formatori competente antreprenoriale și a documentelor justificative din care să reiasă experiența profesională a expertului, precum și calificările acestuia (în format .pdf, semnate „Conform cu

originalul”), evaluatorii putând evalua experiența profesională relevantă a expertului, propus precum și calificările (studiile) acestuia. Fiecare CV trebuie să specifice poziția pentru care persoana este propusă în proiect și trebuie să fie datat și semnat de către aceasta;

 1. Lista resurselor materiale deținute de candidat și propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților proiectului).

Aceste documente se prezintă în original/copie conform cu originalul

Candidații vor depune la secretariatul USAMVBT, documentația solicitată, începând cu data publicării prezentului anunț, până la data de 18 octombrie 2016, ora 1300.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma precizata și în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătura și stampila), după caz.

Pe baza documentației depuse de candidații, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidaților conform Anexei 3.

Condiție de eligibilitate pentru parteneri conform cu Ghidul Solicitantului - CONDIȚII SPECIFICE România Start Up Plus

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte partenerii eligibili sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:

o          furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;

o          organizaţii sindicale şi patronate;

o          membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;

o          autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);

o          asociaţii profesionale;

o          camere de comerţ şi industrie;

o          ONG-uri;

o          universități;

o          Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţii/ agenţii/ organizaţii subordonate/ coordonate de acesta;

o          parteneriate între categoriile mai sus menționate.

 

Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi automat respinsă.

Evaluarea candidaților

Candidații declarați admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare 65 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin de 65 de puncte.

 1. Depunerea documentelor

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate, în plic închis cu mențiunea: "Pentru selecția de partener POCU AP 3/ PI 8. iiiI OS 3.7", la secretariatul USAMVBT

 1. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul USAMVBT printr-un anunț (în termen de 1 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informații privind candidații/ofertanții participanți la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în Fișa partenerului.

 1. Soluționarea contestațiilor

Ofertanții care nu au fost selectați de către USAMVBT ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul Anunțului de selecție pot depune, în termen de 1 zi Iucrătoare de la data publicării listei pe site-ul USAMVBT, contestații care se soluționează de comisia de contestații în termen de 1 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Calendarul procedurii de selecție:

Depunere documente

18 octombrie 2016 – termen limită

Evaluarea documentației

19 octombrie 2016

Anunț candidați admiși

19 octombrie 2016

Depunere contestații

20 octombrie 2016-termen limită

Soluționare contestații

21 octombrie 2016

Afișare rezultat final

21 octombrie 2016

 

mai multe informatii gasiti accessand link-ul http://usab-tm.ro/utilizatori/universitate/file/cercetare/2016/oct/Anunt%20rez_%20selectie%20parteneri%20POCU%203_7.pdf

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite