Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2018

Admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2018
Comentează 0

La sfârșitul acestei săptămâni la Inspectoratul Județean de Poliție Arad a fost organizată o conferință de presă, unde șeful IJP Arad,  Comisar şef de poliţieTamaș Ioan Marcu, a prezentat reprezentanților mass media condițiile și criteriile specifice pentru tinerii care doresc să participe la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 31/2017 privind abrogarea ordinului afacerilor interne nr. 1371/2006 pentru aprobarea ”Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere în instituțiile de învățământ postliceal din M.A.I.”,

           În conformitate cu prevederile Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., prevederile din Anexa la Dispoziția directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17582 din 14.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I.., ale Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/19146 din 10.10.2017 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal ale M.A.I. – sesiunea ianuarie 2018,  precum şi  Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 100 din 20.10.2017 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2018, Inspectoratul de Poliție Județean Arad organizează recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2018.

 

 Pentru a participa la concursul de admitere în unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau sa îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

 f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale și să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

m)să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învătământ;

o)să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic numai în cazul candidaților declarați “admis” la concurs.

         Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

              Activitatea de recrutare, selecţie încetează pentru  candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

 1. nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

      b)   încearcă sau fraudează prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;

      c)   nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere;

            În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheiere admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ pot fi obţinute de pe site-ul instituţiior pentru care a optat fiecare candidat.

 

          Recrutarea candidaţilor se realizează potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează în raport de domiciliul/reședința candidatului  înscris/ă în cartea de identitate;

 Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Cifrele de şcolarizare aprobate pentru sesiunea ianuarie 2018 sunt:                

A) - 1300 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina din care 16 romi, 10 alte minorităţi;

B) - 300 locuri la  Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care care 6 romi, 3 alte minorităţi;

Candidaţii care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale  depun o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate și declară pe propria raspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă.

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere  se vor primi până la data de  05.12.2017de luni până vineri între orele 10.30 - 14.00,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad, situat în municipiul Arad, str. Vârfu cu Dor nr.17-21. Pentru informaţii suplimentare telefon 0257/207100 int. 20114.

Înscrierea candidaților se face personal pe baza cărții de identitate.

 Dosarul de recrutare cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (se va completa cu ocazia înscrieri);
 2. documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau adeverință (în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu i-a fost eliberată diploma) care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs.
 3. copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator (adeverință ITM), potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 4. curriculum vitae - Europass (CV) Anexa nr.2, autobiografia Anexa nr.1 şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului Anexa nr.3;
 5. cazierul judiciar al candidatului;
 6. fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 7. caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituție de învățământ absolvită);
 8.  trei fotografii 3x4 cm, color;
 9. două fotografii color 9 x 12 cm;
 10.  declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare(se va completa cu ocazia înscrieri).

Testarea psihologică se efectuează la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad, din municipiul Arad, str. Vârfu cu Dor nr.17-21, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la o dată ce va fi comunicată ulterior pe site-ul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad ar.politiaromana.ro. Atât programarea candidaţilor la testarea psihologică, cât şi rezultatele obţinute de candidaţi vor fi postate în timp util pe acelaşi site, sau la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad, din municipiul Arad, str. Vârfu cu Dor nr.17-21, jud.Arad.

    Pentru candidaţii care au fost declaraţi ”inapt” la examinarea psihologică, precum şi cei care au fost declaraţi „inapt medical” în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.

   Sunt consideraţi înscrişi candidaţii care depun dosarele la termen şi în volum complet și corect întocmit.

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.AI și eliberarea legitimației de concurs, candidațiise vor prezenta la sediul scolilor postliceale în perioada 13-14.01.2018  împreună cu  următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu ( numai pentru absolvenţii promoţiei 2017) în care se menţionează în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

d) contravaloarea taxei de înscriere

Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

 

Dosarele de recrutare în format complet se pot depune la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad, situat în municipiul Arad, str. Vârfu cu Dor nr.17-21, până la data de 15.12. 2017.

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R organizează şi desfăşoară activităţile specifice probelor eliminatorii, în perioda 15-19.01.2018 la sediul fiecărei instituţii, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.

Proba de verificare a cunoștințelor va avea loc în data de 20.01.2018 și va consta într-un test grilă la disciplinelele limba română și limba străină ( limba engleză sau limba franceză).

Tematica şi bibliografia, recomandată pentru concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal - sesiunea ianuarie 2018, fac parte integrantă din prezentul anunț.

Alte informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul de internet al instituţiei pentru care optează fiecare candidat, de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad, situat în municipiul Arad, str. Vârfu cu Dor nr.17-21, sau telefonic la numărul de telefon 0257/207100 int. 20114.

 

 

 

 

 


Scrie un comentariu

trimite